Ga naar onze specialisaties

In een voortdurend veranderende zakelijke omgeving moeten bedrijven en organisaties zich constant aanpassen aan verschillende omstandigheden. Groei, krimp, wijzigingen, verhuizingen en andere bedrijfsprocessen zijn vaak onvermijdelijk. Soms leidt dit tot een herstructurering van het bedrijf, wat altijd gevolgen heeft voor medewerkers. Dit geldt niet alleen voor degenen die het bedrijf moeten verlaten, maar ook voor degenen die achterblijven tijdens de herstructurering. Om succesvol te zijn, is een zorgvuldig doordacht en goed gestructureerd reorganisatieproces en -checklist, met aandacht voor de voorschriften en duidelijke communicatie, van cruciaal belang. Een advocaat in reorganisatie helpt u daarbij.

Bij Blue Legal hebben we expertise in het implementeren van de juiste benadering en slimme strategieën, evenals het toepassen van het afspiegelingsbeginsel voor het UWV en het verstrekken van deskundig advies over de voorschriften voor het reorganisatieproces. Onze specialisten begrijpen dat een bedrijfsherstructurering minder ingewikkeld kan zijn dan vaak wordt gedacht, ondanks de complexe regelgeving die ermee samenhangt. Het is een ingrijpende beslissing die van groot belang is voor uw hele onderneming. Maar hoe kunt u het herstructureringsproces het beste aanpakken? Wij brengen als advocaat in reorganisatie alle aspecten in kaart en geven advies over de reorganisatie en de checklist, zodat u goed voorbereid bent en een duidelijk overzicht heeft van alle voorschriften die van toepassing zijn op de herstructurering van uw onderneming.

Welke voorschriften komen er kijken bij het reorganisatieproces?

Laten we starten bij het initiële punt in het advies: het formele besluit om over te gaan tot een bedrijfsherstructurering. Binnen uw bedrijf moet dit besluit met grote zorgvuldigheid worden genomen, met aandacht voor alle stappen, betrokken partijen en rechten die gepaard gaan met een herstructurering. Uiteindelijk moet het besluit om het reorganisatieproces in gang te zetten worden goedgekeurd door instanties zoals de ontslagcommissie van de CAO of de Juridische Zaken van het UWV. Bij Blue Legal zijn we als advocaat in reorganisatie vertrouwd met de regelgeving omtrent herstructureringen en kunnen we u ondersteunen, bijvoorbeeld met advies en een checklist bij het indienen van ontslagaanvragen bij het UWV.

Het is van cruciaal belang om in een vroeg stadium alle mogelijkheden en stappen grondig te onderzoeken in het reorganisatieproces. Het maken van de juiste strategische keuzes en het op correcte wijze aanpakken van de herstructurering zijn van groot belang. Blue Legal staat klaar om advies te geven bij uw reorganisatie.

Het opstellen van een plan voor communicatie met het UWV, de Ondernemingsraad (OR) en de medewerkers is essentieel. Dit plan omvat:

 1. De bedrijfseconomische reden voor de herstructurering.
 2. Voorgenomen bezuinigingsmaatregelen.
 3. Al genomen bezuinigingsmaatregelen.
 4. Een prognose van de situatie waarin loonkosten worden verminderd en een situatie waarin dat niet het geval is.
 5. Een uitleg over de noodzaak van de herstructurering.
 6. Een overzicht van functies waar arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Het is tevens raadzaam om een lijst op te stellen met alle betrokken medewerkers in het reorganisatieproces, inclusief hun naam, functie, datum van indiensttreding en geboortedatum, evenals eventuele ingehuurde en ingeleende krachten.

Ons advies bij reorganisatie is deze informatie niet breed binnen de organisatie te verspreiden. Het dient voornamelijk als een document met alle relevante informatie, waaruit input kan worden gehaald voor formele stukken. Het plan kan en mag veranderen afhankelijk van onverwachte gebeurtenissen, zodat het niet statisch hoeft te zijn.

Bij een herstructurering is het noodzakelijk om ontslagaanvragen voor uw personeel in te dienen bij het UWV, conform de geldende herstructureringsregels. Hiervoor zijn ontslagformulieren A, B en C vereist. Mogelijk moet u vooraf contact opnemen met vakbonden en/of de Ondernemingsraad (OR). Het UWV beoordeelt de ingediende aanvragen binnen een termijn van twee maanden. Echter, voordat u een aanvraag indient, kunt u ook proberen om met de medewerkers tot overeenstemming te komen via een vaststellingsovereenkomst in het reorganisatieproces.

Het UWV heeft specifieke uitvoeringsregels opgesteld met betrekking tot “ontslag wegens bedrijfseconomische redenen”, vanwege de ingrijpende gevolgen die vaak gepaard gaan met een bedrijfsherstructurering voor veel mensen. Het besluit om het reorganisatieproces in gang te zetten, moet voldoen aan deze herstructureringsregels en helder onderbouwen waarom er noodzaak is. Als advocaat in reorganisatie helpt Blue Legal u daarbij, bijvoorbeeld met advies en een checklist.

Een soepele voortgang van het reorganisatieproces wordt gestimuleerd wanneer cruciale zaken, zoals de peildatum, de locatie van het bedrijf, eventuele herplaatsingsmogelijkheden, en dergelijke, al in de voorbereidende fase worden besproken met het bestuur en de ondernemingsraad van uw bedrijf. Dit draagt bij aan meer helderheid in latere fasen van het herstructureringsproces.

Natuurlijk is het tonen van betrokkenheid bij medewerkers die vertrekken als gevolg van een bedrijfsherstructurering vanzelfsprekend, maar ons advies als advocaat in reorganisatie is dat het mogelijk nog belangrijker is om (positieve) aandacht te besteden aan de medewerkers die na het reorganisatieproces in dienst blijven. Op de werkvloer kan er angst heersen vanwege onzekerheid over het behoud van hun eigen baan. Dit kan leiden tot verminderde betrokkenheid, afnemende loyaliteit en een toename van (ziekte)verzuim, onder andere.

Advies bij uw reorganisatie

Blue Restructurering advocaat voor uw reorganisatie

Waar moet ik zijn?
Voor het aanvragen van ontslag bij het UWV in overeenstemming met de voorschriften voor bedrijfsherstructurering, dient u volgens de checklist de ontslagformulieren deel A, deel B en deel C te gebruiken. In sommige gevallen hebben CAO’s echter een aparte route, via een zogenaamde ontslagcommissie. Bij Blue Legal werken we als advocaat in reorganisatie nauw met u samen om deze fase van het reorganisatieproces te beheren en te waarborgen.

Hoe pak ik het reorganisatieproces aan?

Het is van vitaal belang om tijdig stappen te ondernemen en de mogelijkheden grondig te onderzoeken, aangezien dit van aanzienlijk belang is. Een gedegen voorbereiding op uw bedrijfsherstructurering is hierbij van cruciaal belang. Denk aan het formuleren van de juiste strategie, het grondig bestuderen van de herstructureringsregels en de checklist, het financiële aspect van het sociaal plan voor de herstructurering, interne en externe communicatie (inclusief overleg met de ondernemingsraad), mogelijkheden voor outplacement en de samenstelling van bijvoorbeeld het reorganisatieontslag.

Vaak betekent dit dat wij als advocaat in reorganisatie het reorganisatieproces voor het bedrijf uitvoeren, waardoor de directie en HR zich kunnen concentreren op het opzetten van de nieuwe organisatie en het behouden van cruciale medewerkers gedurende het reorganisatieproces.

OR - Advocaat reorganisatie | reorganisatieproces | advies bij reorganisatie | checklist reorganisatie – Blue LegalFNV - Advocaat reorganisatie | reorganisatieproces | advies bij reorganisatie | checklist reorganisatie – Blue Legal

Wie moet ik raadplegen?

Bij een bedrijfsherstructurering is het van belang om diverse belanghebbenden te raadplegen. Mogelijk moet u de vakbonden of de ondernemingsraad (OR) erbij betrekken. Hierbij zijn niet alleen strikte herstructureringsregels van kracht, voortkomend uit het arbeidsrecht, maar ook uit het medezeggenschapsrecht, vooral wanneer de OR betrokken is bij de herstructurering. Daarnaast is een solide financiële onderbouwing essentieel en vereist vaak input, zoals verklaringen, van een externe accountant. Bovendien kunnen CAO’s specifieke richtlijnen geven voor bepaalde sectoren. Wij staan paraat om u te assisteren als advocaat in reorganisatie bij deze stappen en om het reorganisatieproces soepel te laten verlopen, bijvoorbeeld met advies en een checklist.

Planning & doorlooptijd:

 • Strategiebepaling
  evt. vakbonden/OR
  +/- 1 mnd
 • Indienen deel A
  vso aanbieden
  binnen +/- 7 dgn
 • Deel B + deel C indienen
  Aanvraag reorganisatie ontslag compleet
  na 14 dgn
 • Toestemming UWV
  Hoor/wederhoor
  +/- 1 mnd

Planning & doorlooptijd:

Strategiebepaling
evt. vakbonden/OR
Indienen deel A
vso aanbieden
Deel B + deel C indienen
Ontslagaanvraag compleet
Toestemming UWV
Hoor/wederhoor
+/- 1 mnd binnen +/- 7 dgn na 14 dgn +/- 1 mnd

Belangrijke termen bij het reorganisatieproces

Een sociaal plan voor een bedrijfsherstructurering omvat bepalingen en/of faciliteiten die worden geïmplementeerd ten behoeve van werknemers die getroffen worden door de herstructurering van het bedrijf. Via dit plan geeft de werkgever aan hoe zowel de sociale als financiële consequenties van de herstructurering worden aangepakt. Volgens de voorschriften voor herstructurering moet de werkgever voorzieningen treffen voor zowel vertrekkende als blijvende werknemers. Elke werknemer die vertrekt, heeft recht op en kan gebruik maken van de faciliteiten die in het plan zijn vastgelegd en die in de praktijk worden toegepast.

Bij het selecteren van medewerkers voor ontslag tijdens een bedrijfsherstructurering, is het afspiegelingsbeginsel van essentieel belang volgens de voorschriften voor herstructurering. Dit beginsel houdt in dat de volgorde waarin werknemers het bedrijf verlaten tijdens de herstructurering, wordt bepaald.

Een veelvoorkomende reden voor een bedrijfsherstructurering is vaak de behoefte om de hoge personeelskosten te verlagen. De transitievergoeding, die ongeacht de leeftijd of de duur van het dienstverband 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar bedraagt, moet worden berekend voor elke medewerker. Volgens de huidige voorschriften voor herstructurering dient deze transitievergoeding in ieder geval te worden gefinancierd.

Jan Gerrit Kroon

25+ jaar ervaring als advocaat op het gebied van reorganisaties

j.g.kroon@blue-legal.nl
+31 (0) 76 521 35 36
Linkedin

Lees de serie blogs over reorganisatie: Blue Restructering

Laatste blogs gerelateerd aan reorganisatie

Ontslag bij reorganisatie | Blue Legal

Uw reorganisatie soepel laten verlopen? Dat doet u zo!

Soms blijkt dat na veel wikken en wegen, scenario’s onderzocht te hebben en andere oplossingen overwogen, dat reorganisatie van uw bedrijf het enige antwoord is. Daar komen de nodige vragen bij kijken op juridisch gebied, maar een reorganisatie is vaak minder ingewikkeld dan velen denken. Het is wel een ingrijpend besluit dat belangrijk is voor de gehele onderneming. Maar hoe pakt u dit aan? In dit artikel vertelt onze specialist op gebied van verzuim en ontslag, Babet Leenders, u er alles over.

Aankomende evenementen over arbeidsrecht

Alle seminars

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen
Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!