Blue Legal advocaten | juristen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels beschikbaar. Bij interpretatieverschillen zal de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden leidend zijn.

1. Toepassing

a. Alle overeenkomsten van opdracht met de Opdrachtgever (‘cliënt’) worden uitsluitend aangegaan met en uitgevoerd door Blue Legal advocaten | juristen B.V. (‘Blue Legal’), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83359419.
b. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst van opdracht met Blue Legal, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden.
c. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten van cliënt.

2. Uitvoering

a. De bij Blue Legal werkzame advocaten zijn allen ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De inschrijving, alsmede de voor alle advocaten geldende Advocatenwet en Gedragsregels zijn te raadplegen op www.advocatenorde.nl.
b. Blue Legal zal zich inspannen de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren, zoals van een redelijk bekwaam en handelend advocaat mag worden verwacht; een eventueel door cliënt beoogd resultaat kan echter gezien de aard van de werkzaamheden niet worden gegarandeerd.
c. Cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle voor de zaak relevante en juiste informatie. Bij gebreke hiervan is Blue Legal gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van cliënt.
d. Het is Blue Legal vrij te bepalen welke advocaat/medewerker de opdracht uitvoert. De uitvoerende advocaat/medewerker is niet in persoon gebonden of aansprakelijk jegens cliënt. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
e. Blue Legal is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden en zal daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.
f. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient cliënt Blue Legal schriftelijk in gebreke te stellen.
g. Alle door Blue Legal opgestelde stukken, zoals contracten, adviezen en processtukken, zijn uitsluitend bestemd voor cliënt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Blue Legal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
h. Derden kunnen noch aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, noch aan de wijze waarop de verstrekte opdracht is uitgevoerd, rechten ontlenen.

3. Aansprakelijkheid

a. Blue Legal is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De verzekeringspolis ligt ter inzage op het kantoor van Blue Legal. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich een gebeurtenis voordoet (waaronder een doen of nalaten van Blue Legal of de door haar met de uitvoering van de opdracht belaste personen of daarvoor ingeschakelde derden) die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Blue Legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat Blue Legal in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen dekking biedt en/of geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Blue Legal beperkt tot een bedrag van € 10.000,- , of – indien het gefactureerde en door cliënt betaalde honorarium met betrekking tot die zaak hoger is – tot dat bedrag, evenwel met een maximum van € 25.000,-.
b. Blue Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met cliënt (mede) namens cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
c. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door virussen of software door de ontvangst of het openen van e-mails, of ander elektronisch berichtenverkeer, of voor enige indirecte of gevolgschade, is uitgesloten.
d. Cliënt zal Blue Legal op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden – de door Blue Legal in verband daarmee te maken kosten inbegrepen – die op enigerlei wijze samenhangen met de voor cliënt verrichte werkzaamheden.
e. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Blue Legal of haar leidinggevende ondergeschikten. 6. Iedere aanspraak op schadevergoeding van cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat cliënt bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan worden geacht met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Blue Legal aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

4. Overmacht

a. Indien Blue Legal haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt storingen in het computernetwerk en storingen in elektronische datacommunicatie en/of op het internet, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Blue Legal alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder enige aansprakelijkheid.
b. Indien de in het vorige lid bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

5. Facturatie en betaling

a. Blue Legal brengt haar werkzaamheden aan cliënt in rekening op basis van bestede tijd maal het toepasselijke uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging aan cliënt, tenzij een vaste prijs voor de werkzaamheden is overeengekomen. Blue Legal zal cliënt in beginsel maandelijks achteraf factureren. Aan cliënt worden tevens de kosten van derden op factuurbasis doorbelast. Blue Legal is gerechtigd het toepasselijke uurtarief ieder jaar op 1 januari aan te passen.
b. Reclamaties over facturen dienen uiterlijk binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te zijn ontvangen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
c. De betalingstermijn voor de facturen bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
d. Het is cliënt niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Blue Legal op te schorten, dan wel enige inhouding of verrekening toe te passen.
e. Indien door Blue Legal noodzakelijk geacht, is Blue Legal gerechtigd om van cliënt een voorschot te vragen alvorens met de werkzaamheden te starten, onder andere voor de betaling van griffierechten of voor kosten van in te schakelen derden.
f. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Blue Legal gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Blue Legal is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
g. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van cliënt jegens Blue Legal onmiddellijk opeisbaar en is Blue Legal gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
h. Voor rekening van cliënt komen alle kosten die aan de incasso van een door cliënt onbetaalde factuur zijn verbonden, waaronder alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden berekend conform de Staffel buitengerechtelijke incassokosten, en bedragen ten minste € 150,-.
i. Indien cliënt, voor wie de werkzaamheden verricht worden, niet de opdrachtgever is, zijn zowel de opdrachtgever als cliënt hoofdelijk gehouden tot betaling van de facturen van Blue Legal.
j. Indien cliënt of een derde per abuis of ten onrechte gelden op de bankrekening van de Stichting Derdengelden van Blue Legal in plaats van op de kantoorrekening van Blue Legal voldoet, zijn Blue Legal en de Stichting Derdengelden gerechtigd dit zonder (voorafgaande) toestemming van cliënt te corrigeren

6. Privacy

a. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden voor cliënt persoonsgegevens verwerkt worden, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
b. Blue Legal hanteert hiervoor een privacybeleid. In dit privacybeleid zijn technische en organisatorische maatregelen opgenomen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige andere onrechtmatige vorm van verwerking, daarbij rekening houdend met de aard van de verwerking en de privacygevoeligheid van de gegevens.
c. Voor vragen met betrekking tot zijn gegevens kan cliënt contact opnemen met Blue Legal via office@blue-legal.nl.

7. Slotbepalingen

a. Ingevolge de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (‘Wwft’), alsmede de voor advocaten geldende regelgeving, is Blue Legal verplicht om de identiteit van cliënt te verifiëren en daarmee samenhangende gegevens te bewaren. De Wwft verplicht Blue Legal tevens om ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft te melden aan de autoriteiten.
b. Na het sluiten van het dossier wordt dit voor de duur van vijf jaar in het archief bewaard. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij cliënt voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk aan Blue Legal kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen.
c. Op de rechtsverhouding tussen Blue Legal en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, (Breda), tenzij Blue Legal ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woon- of vestigingsplaats van cliënt.
d. Blue Legal is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Blue Legal zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan cliënt toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens cliënt in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
e. Bij nietigheid of onverbindendheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
f. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels beschikbaar. Bij interpretatieverschillen zal de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden leidend zijn.

Versie 5.0 d.d. april 2022