Ga naar onze oplossingen

In het kort

  • De mogelijkheden voor u als crediteur om uw vordering te laten incasseren via ons
  • Het feit dat u binnen 1 maand duidelijkheid hebt over uw vordering
  • De vervolgstappen die gezet kunnen worden indien de vordering niet geïncasseerd wordt middels het ‘gewone’ incassotraject.

Wanneer u als bedrijf producten of diensten levert, kan het zijn dat u soms klanten heeft die niet betalen. Wanneer een klant niet betaald, wordt hij ook wel een debiteur genoemd. U als bedrijf bent dan de crediteur. Omdat u producten of diensten geleverd heeft, wilt u uiteraard ook dat de facturen worden betaald. Wanneer betaling van deze facturen toch uitblijft, zelfs na diverse herinneringsmails, is dat heel vervelend. Een oplossing om toch betaald te krijgen, is door een incassoprocedure te starten. Bij Blue Legal kunt u zo’n incassotraject starten. Blue Legal doet er alles aan om op een efficiënte manier uw geld te incasseren. Hoe deze procedure werkt, zetten wij hierna uiteen.

Intake

Op het moment dat u te maken heeft met een debiteur, kunt u contact met ons opnemen. Om het incassotraject van start te laten gaan, hebben wij verschillende gegevens van u nodig. Ten eerste hebben we de contactgegevens van u en van de wederpartij nodig. Wij moeten namelijk altijd de gegevens van de wederpartij nalopen aan de hand van het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Het is namelijk belangrijk dat we de juiste partij aanschrijven. Doen wij dat niet, dan kan dit later problemen opleveren. Daarnaast hebben wij de originele facturen van u nodig, zodat we weten welk bedrag er gevorderd moet worden. Waarschijnlijk heeft u als bedrijf al betaalherinneringen naar de debiteur gestuurd. Ook deze willen wij graag van u ontvangen. Deze kunnen we namelijk op een later moment nodig hebben. Tot slot is het soms ook relevant als u correspondentie met de debiteur naar ons stuurt. Dat is bijvoorbeeld handig in het geval er bijzonderheden zijn, zoals betwisting van de facturen. Zodra wij al deze gegevens van u hebben ontvangen, maken wij een incassodossier aan en gaan we van start.

Om het nog efficiënter te maken, is het ook mogelijk dat u de nodige gegevens via het digitale dossier upload. Dit is een onlineomgeving waar u gemakkelijk vertrouwelijke informatie kunt uploaden. De inloggegevens hiervan sturen wij u door.

Ingebrekestelling

De eerste brief die verstuurd wordt, is de ingebrekestelling. Dit is een brief waarbij we de debiteur een termijn geven om de betaling te voldoen. De minimale termijn is bij een particuliere debiteur 14 dagen. Bij een zakelijke debiteur hanteren we doorgaans 7 dagen.  Naast de openstaande vordering, vorderen wij ook de rente en incassokosten. De incassokosten worden vastgesteld aan de hand van de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Het kan zijn dat er in uw algemene voorwaarden iets is opgenomen over incassokosten. Dat nemen we dan uiteraard mee.

Bellen

Hebben wij nadat de termijn is verstreken nog geen betaling van de debiteur binnen, dan bellen wij diezelfde dag de debiteur op om alsnog het bedrag te vorderen. Dit telefoongesprek kan op verschillende manieren verlopen. De debiteur kan hierna alsnog betalen, er kan een voorstel tot betalingsregeling worden gedaan als de debiteur aangeeft het niet in een keer te kunnen betalen en de debiteur kan de vordering ook betwisten. Daarnaast kan het ook zijn dat de debiteur telefonisch niet te bereiken is. Aan de hand van het telefoongesprek worden de vervolgstappen besloten.

Betwist de debiteur de vordering? Dan vragen wij de debiteur om zijn verweer op de mail te zetten. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om de vervolgstappen te bespreken. Dit hangt af van het verweer. Soms schatten wij al meteen in dat een verweer geen stand houdt. In andere gevallen is het nog onduidelijk en zullen wij het verweer met u bespreken. Als het verweer juridische implicaties heeft, dan kan de incassozaak wat ingewikkelder worden. Er zal dan meer tijd gaan zitten in het proces.

Geeft de debiteur aan het niet in een keer te kunnen betalen?

2a) Dan zal de debiteur met een voorstel voor een betalingsregeling moeten komen. Wij zullen deze regeling altijd met u afstemmen. De betalingsregeling wordt hierna nog officieel vastgesteld via de mail. Hierna zullen wij de termijnen voor u in de gaten houden en zo nodig actie ondernemen. Wanneer er niet aan de betalingsregeling wordt gehouden, is het totaalbedrag weer opeisbaar en kunnen er weer vervolgstappen genomen worden, zoals het dagvaarden van de debiteur en het leggen van beslag.

Als wij geen reactie krijgen van de debiteur of als het ons duidelijk is dat een verweer geen stand zal houden, dan gaan wij over naar de derde stap.

Sommatie

Wanneer wij geen of geen gehele betaling van de debiteur hebben ontvangen, geen (voldoende) inhoudelijk verweer hebben ontvangen en geen telefonisch contact hebben kunnen krijgen met de debiteur, zullen wij een sommatie sturen. Dit is een tweede aanmaning waarin we de debiteur nog een korte termijn van zo’n drie werkdagen geven om de vordering te voldoen. Wordt er hierna nog steeds niet betaald door de debiteur, zal er nog eens telefonisch contact gezocht worden met de debiteur. Naar aanleiding van dit contact zal er besloten moeten worden of er vervolgstappen genomen gaan worden.

Vervolgstappen

Wanneer er ondanks de aanmaningen geen betaling is ontvangen van de debiteur, kunnen er vervolgstappen genomen worden. Dit zullen wij altijd met u bespreken. Wij zullen adviseren wat haalbaar is. Als het om een relatief kleine som geld gaat, dan zal er een belangenafweging gemaakt moeten worden. Soms wegen de kosten van de vervolgstappen niet op tegen de opbrengsten daarvan. Bij relatief grotere sommen geld ligt dit anders. In de meeste gevallen zal er een dagvaarding opgesteld worden. Omdat een dagvaardingsprocedure gepaard gaat met extra kosten, kan er nog een laatste aanmaning gestuurd worden met een conceptdagvaarding. Dit doen wij voor een lager tarief. De conceptdagvaarding zorgt ervoor dat de debiteur inziet dat hij gedagvaard zal worden als hij de vordering niet voldoet. Dit kan ervoor zorgen dat de debiteur sneller zal willen betalen, omdat een procedure hem nog meer geld kan gaan kosten. Deze conceptdagvaarding wordt verstuurd met nog een laatste sommatie waarin we de debiteur nog een laatste korte termijn geven (afhankelijk van de hoogte van de som) om de vordering te voldoen.

Dagvaardingprocedure

Hierna kan er besloten worden om een dagvaardingsprocedure te starten en de conceptdagvaarding om te zetten naar een daadwerkelijke dagvaarding.

Termen mbt Incasso

Wanneer u een conflict heeft met een andere partij waar u onderling niet aan uit lijkt te komen, kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te stappen. U start dan een dagvaardingsprocedure met een dagvaarding. Houdt er rekening mee dat procedures bij de rechtbank zo’n 3 tot 8 maanden duren. Er zijn twee verschillende rechters waarbij u terecht kunt. Gaat het om een vordering van minder dan €25.000,-, dan zal u bijna altijd naar de kantonrechter moeten. Gaat het om meer dan €25.000,-, dan gaat u meestal naar de civiele rechter. De proceskosten zullen bij de verschillende rechters ook verschillen. Daarnaast bent u ook griffierecht verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de rechter en van de hoogte van de vordering. Bij een kantonrechter betaalt alleen de eisende partij en bij de civiele rechter betalen beide partijen griffierecht.

Een dagvaarding stellen wij voor u op. Wij besteden hier doorgaans zo’n 3 á 4 uur tijd aan, dit is afhankelijk van verschillende situaties. In sommige gevallen kan dit meer zijn, als er bijvoorbeeld verweer van de wederpartij is of als de situatie juridisch wat ingewikkelder is. In een dagvaarding wordt de vordering vermeld en de reden waarom je dit vordert. Daarnaast ondersteun je je vordering met bewijzen. Deze bewijzen worden bijgevoegd als producties. Wordt er verweer gevoerd door de wederpartij, dan zal dit omschreven en weerlegt dienen te worden. Hierna wordt de dagvaarding door de deurwaarder ondertekend en uitgereikt aan de wederpartij, dit noem je het betekenen van de dagvaarding. De deurwaarder stuurt ons vervolgens de betekende dagvaarding op met vermelding van de roldatum. Dit is de datum en tijd van de rolzitting waarop de rechter de zaak zal behandelen. Na ontvangst van de dagvaarding, sturen wij de betekende dagvaarding naar de rechtbank. Dit heet het aanbrengen van de dagvaarding. De kosten voor de deurwaarder bedragen ca. €104,02.

Bij de rolzitting wordt er door de rechter een lijst van zaken behandelt. Dit wordt ook wel de ‘rol’ genoemd. De rechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, hij checkt of de wederpartij (ook wel gedaagde genoemd) heeft gereageerd en tot slot beslist de rechter hoe de procedure nu verder gaat. De rechter kijkt dus nog niet inhoudelijk naar de zaak. Je hoeft daarom dus ook niet fysiek aanwezig te zijn op de rolzitting. Indien de gedaagde zich niet heeft gemeld, dan zal de rechter een verstekvonnis uitspreken. Dit houdt in dat de rechter ervan uitgaat dat u als eiser de feitelijke waarheid vertelt, nu de gedaagde niet heeft gereageerd. U wordt dus volledig in uw gelijk gesteld en de vordering wordt toegewezen. Meldt de gedaagde zich wel, dan krijgt hij een termijn om een conclusie van antwoord in te dienen.

De gedaagde heeft de kans om te reageren op de dagvaarding. Dit heet ook wel verweer voeren. Dit doet de gedaagde door een conclusie van antwoord in te dienen. Dit is vaak het geval als de gedaagde de vordering betwist. Soms stelt een gedaagde ook een tegenvordering in, bijvoorbeeld als een gedaagde van mening is dat hij schade heeft geleden.

Vaak zal de rechter hierna beslissen om een mondelinge behandeling / zitting in te plannen.

Beide partijen worden door de rechtbank opgeroepen voor een zittingsdatum. Je kan een week voor de zitting nog nieuwe stukken naar de rechtbank sturen om jouw vordering te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld een reactie zijn op de conclusie van antwoord van de gedaagde. Een zitting is meestal openbaar, maar in sommige bijzondere gevallen kan de rechter bepalen dat de zitting achter gesloten deuren plaatsvindt. Tijdens deze zitting hebben beide partijen de kans om hun verhaal te vertellen. De rechter zal tijdens de zitting altijd eerst onderzoeken of de partijen er samen uit kunnen komen door middel van schikking. De rechter stuurt de partijen dan letterlijk de gang op. Lukt dit niet, dan kan de rechter bepalen dat er nog een schriftelijke ronde komt of kan hij een tussenvonnis wijzen waarin hij een partij een opdracht geeft. In veel gevallen zal de rechter een uitspraak doen. Dit wordt ook wel het eindvonnis genoemd. Meestal krijg je het vonnis na ongeveer 4 tot 6 weken opgestuurd, het zal maar zelden zo zijn dat de rechter op zitting uitspraak doet. In het vonnis schrijft de rechter of de vordering van de eisende partij wordt toegewezen en hij kan ook beslissen de ‘verliezende’ partij te veroordelen in de proceskosten. Dit houdt in dat de verliezende partij de kosten van de andere partij ook (gedeeltelijk) moet betalen. Denk hierbij aan het griffierecht, de deurwaarderskosten en een deel van de advocaatkosten.

Partijen dienen zich te houden aan en gedragen naar het vonnis van de rechter. Wanneer een van de partijen dit niet doet, kan deze hiertoe gedwongen worden. De deurwaarder kan bijvoorbeeld beslag leggen om zo toch een vordering binnen te krijgen. De rechter kan ook een dwangsom opleggen, wat inhoudt dat hoe langer de partij wacht met betalen van de vordering, hoe hoger de vordering zal worden. Als je het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kun je nog in hoger beroep bij het gerechtshof. Tegen de uitspraak van het gerechtshof kun je nog in cassatie bij de Hoge Raad. Deze zal niet meer kijken naar de feiten, maar alleen nog maar naar de gang van de procedure en de toepassing van het recht.

Laatste blogs gerelateerd aan Incasso

b2b incasso procedure

Out of the Blue: De beste keuze voor uw B2B incasso?!

In de complexe wereld van B2B incasso is het incasseren van onbetaalde facturen een gevoelige, maar cruciale taak. Het is hierbij cruciaal om samen te werken met een partij die niet alleen uw zakelijke doelen voor ogen heeft, maar ook beschikt over de benodigde juridische kennis om dit op een efficiënte en doeltreffende wijze aan te pakken. Hier komen ook onze specialisten in actie! Blue Legal ontzorgt u ook in het gehele incasso traject.

Procederen of tijdig het tij keren?

Procederen? Of tijdig het tij keren? Altijd samen op weg naar optimaal resultaat

Zoals iedereen weet is er een groot verschil tussen ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’, ook bij het procederen. Door onze jarenlange ervaring weten wij bovendien ook dat ‘gelijk’ ook altijd even scherp is. Voor ons staat altijd het klantbelang voorop. U heeft het belang, wij hebben de kennis en ervaring om dat zo sterk mogelijk neer te zetten. Samen met u bepalen wij de beste aanpak voor het beste resultaat.
En dat is nu eenmaal enorm afhankelijk van vele factoren.

dagvaardingsprocedure-niet-betalende-debiteur

Blogreeks; uw debiteur heeft niet betaald, wat nu? Deel 1, dagvaardingsprocedure

Wacht u allang op betaling van diverse facturen? Heeft u het incassotraject al doorlopen, maar heeft u nog steeds geen betaling ontvangen? Dan is het tijd voor actie! Wij bij Blue Legal maken het gehele proces met u mee. Wij hebben de advocaten ook al in huis. Wij pakken dit traject snel en goed voor u op. Een ‘boefje’/debiteur zal dan ook sneller betalen als er advocaat aan de andere kant staat. De echte ‘boefjes’ weten namelijk dat wij snel en professioneel door kunnen pakken.

Blue Legal: Denken in oplossingen

Alleen als je je echt specialiseert, kun je de beste zijn. En dat kan alleen als je je vak ook echt leuk vindt. Blue Legal bestaat uit specialisten. Met plezier in hun werk. Specialisten, advocaten en juristen met oog voor de mens. Dat maakt ons anders.

De wereld, en dus ook uw markt, verandert razendsnel. Continu! Voorop lopen, beter zijn, winnen vraagt om focus en lef. Wij ondersteunen onze klanten daarbij. Onze waarde ligt tegenwoordig niet in wat we weten, maar wat we met onze specialistische kennis en ervaring voor u kunnen doen.

Lees meer over ons

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen
Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!