Ga naar onze oplossingen

In het kort

  • Het belang van het vooraf vastleggen van regels en afspraken over compliance vraagstukken
  • Hoe het niet naleven van compliant werken kan leiden tot juridische financiële en reputatierisico’s
  • De interne beleidslijnen die een organisatie moet hebben om compliant te werk te gaan als organisatie
  • Hoe reputatierisico’s het best vermeden kunnen worden en hoe compliant werken zelfs kan helpen met het verbeteren van de reputatie.

Goed compliant werken is tegenwoordig van cruciaal belang voor organisaties, ongeacht hun omvang, sector of locatie. Het omvat het voldoen aan wet- en regelgeving, het ethische gedrag en de interne beleidslijnen van de organisatie. Blue Legal vertelt als compliance consultant meer over de vraagstukken bij compliant werken, compliance risico’s en reputatierisico’s en de voordelen van een compliance jurist.

Waarom is compliance belangrijk?

Omdat we nu eenmaal steeds meer samenwerken, steeds meer informatie hebben en vaak ook, al dan niet digitaal, delen is het steeds belangrijker om daarover goede afspraken te maken om reputatierisico’s te voorkomen, oftewel compliant werken. Heel veel afspraken hebben te maken met gezond verstand en logisch nadenken. Compliance vraagstukken gaan volgens compliance consultant Blue Legal vooral niet om onnodig afwegingen en beslissingen vastleggen die bijvoorbeeld horen bij de vakkundigheid van een bedrijf of medewerker. Compliant werken moet geen last voor de organisatie worden. Het is wel heel goed om de regels en afspraken over compliance vraagstukken vooraf vast te leggen, zodat iedereen weet binnen welke kaders er gewerkt wordt. Een compliance jurist helpt u daarbij, tegen inzichtelijke compliance kosten.

Nuchterheid en no-nonsense horen bij compliance vraagstukken voorop te staan. Het gaat bij compliant werken niet om de regel, het gaat om het te beschermen belang. Dat wordt helaas nog al eens vergeten. Bij Blue Legal hebben wij dat als compliance specialisten tot norm verheven. We lichten dat graag persoonlijk toe.
Allereerst een aantal redenen waar iedere ondernemer en manager toch even bij compliance risico’s stil zou moeten staan.

Het niet naleven van compliant werken kan leiden tot juridische, financiële (compliance kosten) en reputatierisico’s en kan het voortbestaan van de organisatie in gevaar brengen. Een compliance jurist helpt u verder met de compliance risico’s en de risk compliance van uw organisatie.

Organisaties moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op hun activiteiten, oftewel compliant werken. Het niet voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot compliance vraagstukken en compliance risico’s als reputatierisico’s, boetes, rechtszaken en zelfs gevangenisstraffen voor werknemers of de directie. Een goede compliance jurist zorgt ervoor dat de organisatie op de hoogte blijft van de wet- en regelgeving en hieraan voldoet, tegen inzichtelijke compliance kosten. Blue Legal helpt u als compliance consultant verder.

Compliance vraagstukken zijn er in veel soorten en maten. Organisaties moeten financiële rapporten indienen die voldoen aan de wettelijke normen en boekhoudkundige principes. Maar compliant werken kan ook gaan om subsidies, vergunningen en belastingen. Het niet naleven van deze normen kan leiden tot compliance risico’s als boetes, reputatierisico’s en zelfs gevangenisstraffen voor werknemers of de directie. Een goede compliance jurist zorgt ervoor dat de organisatie de juiste financiële rapportage- en boekhoudkundige processen heeft, tegen inzichtelijke compliance kosten. Blue Legal helpt u als compliance consultant verder.

Het niet naleven van compliance kan leiden tot ernstige reputatierisico’s en -schade voor de organisatie. Dit kan ertoe leiden dat klanten, leveranciers en investeerders hun vertrouwen in de organisatie verliezen en dat de waarde van het merk van de organisatie wordt aangetast. Die compliance risico’s en reputatierisico’s wilt u niet lopen. Een goede compliance jurist zorgt ervoor dat de organisatie ethische en verantwoorde zakelijke praktijken hanteert door compliant te werken met betrekking tot compliance vraagstukken, die het vertrouwen van belanghebbenden behouden. Dat doet een compliance specialist door middel van een audit, tegen inzichtelijke compliance kosten. Blue Legal helpt u als compliance consultant verder.

Organisaties moeten interne beleidslijnen en procedures hebben om ervoor te zorgen dat alle werknemers zich houden aan de normen en waarden die gelden in het bedrijf, maar ook in de omgeving en samenwerking, om compliance risico’s, reputatierisico’s en extra compliance kosten te voorkomen. Leg die compliance vraagstukken tijdens het compliant werken vast. Blue Legal helpt u als compliance consultant verder.

Compliance: ook voor het MKB

Ook voor MKB-bedrijven is compliant werken van cruciaal belang, omdat ze vaak niet de middelen hebben om boetes of juridische procedures te betalen als gevolg van non-compliance en compliance kosten bij de compliance risico’s. Ook stellen klanten en leveranciers steeds vaker eisen aan hun contractspartij. Echter, ze hebben vaak niet de middelen om een speciale afdeling op te zetten die zich bezighoudt met compliance vraagstukken en compliant werken. Hierdoor lopen ze het risico om niet te voldoen aan de wet- en regelgeving en compliance risico’s als boetes, reputatierisico’s of juridische procedures als gevolg.

Hier komt compliance consultant Blue Legal in beeld: voor veel bedrijven verzorgen wij de rol van Compliance Officer/compliance jurist, waarmee de organisatie volledig ontzorgd wordt door onze specialisten op het gebied van compliance vraagstukken en compliant werken. We zorgen al voor een audit vanaf een aantal uren per maand, tegen inzichtelijke compliance kosten.

Waarom compliant werken ook zo belangrijk is voor MKB-bedrijven?

Non-compliance kan resulteren in compliance risico’s als boetes en straffen van regelgevende instanties. Dit kan leiden tot financiële problemen (compliance kosten) en zelfs faillissement van het bedrijf.

Niet compliant werken kan ook leiden tot reputatierisico’s en reputatieschade, wat een bedrijf kan treffen op de lange termijn. Het onjuist handelen bij compliance vraagstukken kan de geloofwaardigheid van een bedrijf aantasten en klanten en investeerders afschrikken. Compliance risico’s die u wilt voorkomen. Blue Legal helpt u als compliance consultant verder.

De compliance risico’s van non-compliance kunnen leiden tot hogere (compliance) kosten voor het bedrijf. Dit komt omdat het bedrijf mogelijk extra middelen moet besteden om te voldoen aan wet- en regelgeving en compliant te werken, en als het bedrijf niet voldoet aan de regelgeving kan het resulteren in juridische procedures.

Compliant werken zorgt ervoor dat ook MKB-bedrijven voldoen aan de regels die zijn opgesteld om werknemers en klanten te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op compliance vraagstukken als gezondheid en veiligheid op de werkplek, privacy van klantgegevens of productveiligheid. Een compliance jurist helpt u bij deze compliance risico’s, tegen inzichtelijke compliance kosten. Blue Legal geeft u als compliance consultant advies.

Houd compliant werken simpel

Het is belangrijk dat MKB-bedrijven weten aan welke wet- en regelgeving ze moeten voldoen, om zo de compliance risico’s en reputatierisico’s te begrijpen. Het is belangrijk om de vereisten van de wet te begrijpen en ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie deze begrijpt. Compliant werken kan betrekking hebben op verschillende gebieden, waaronder financiën, arbeidsrecht, belastingen, gezondheid en veiligheid, milieu en gegevensbescherming. Een compliance jurist helpt bedrijven de vereisten rondom compliance vraagstukken te begrijpen, tegen inzichtelijke compliance kosten. Blue Legal geeft als compliance consultant advies.

Het is belangrijk om de bedrijfsprocessen van het bedrijf in kaart te brengen om te begrijpen hoe het bedrijf werkt en om eventuele compliance risico’s en reputatierisico’s te identificeren. Dit kan helpen om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en efficiënter te maken. Het is belangrijk om alle processen die relevant zijn voor compliance vraagstukken te identificeren en te evalueren. Een compliance jurist gaat met u om de tafel zitten zodat uw bedrijf compliant kan werken. Blue Legal geeft als compliance consultant advies.

Nadat de wet- en regelgeving en de bedrijfsprocessen zijn geïdentificeerd, is het tijd om een compliance strategie op te stellen. De strategie moet worden opgesteld op basis van de resultaten van de analyse van de bedrijfsprocessen en moet alle noodzakelijke maatregelen bevatten om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en compliant te werken. Dit omvat ook het identificeren van de compliance risico’s en reputatierisico’s en het opstellen van een strategie om deze risico’s te minimaliseren. Blue Legal geeft u als compliance consultant advies.

Het is belangrijk om het management van het bedrijf te betrekken bij de compliance vraagstukken, inspanningen en compliance kosten. Het management moet het belang van compliant werken begrijpen en ondersteunen. Dit kan betrekking hebben op het uitvoeren van trainingen voor het management om het belang van compliance te benadrukken.

Het implementeren van een compliance-programma kan MKB-bedrijven helpen om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen en reputatierisico’s te voorkomen. Het programma kan onder andere trainingen, beleidslijnen en procedures, risicobeheersingsmaatregelen en interne audits voor compliant werken bevatten. Het is belangrijk om de werknemers op te leiden over de compliance regels en procedures en om ervoor te zorgen dat deze begrepen worden. Met aandacht voor compliance vraagstukken voorkomt u compliance risico’s. Blue Legal geeft u als compliance consultant advies.

MKB-bedrijven moeten de naleving van wet- en regelgeving blijven monitoren en controleren om te bepalen of de compliance strategie effectief is. Dit kan onder andere worden gedaan door interne audits, controles en monitoring van compliance risico’s en reputatierisico’s. Indien er een afwijking wordt geconstateerd, dient er onmiddellijk actie te worden ondernomen om het probleem op te lossen en bijkomende compliance kosten de kop in te drukken.

Het is belangrijk om het compliance-programma regelmatig te evalueren en te beoordelen of het op deze manier compliant werken nog steeds effectief is voor de geldende compliance risico’s en reputatierisico’s en de lopende compliance kosten. Het kan nodig zijn om wijzigingen aan te brengen in het programma om te voldoen aan nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving of om het programma te verbeteren op basis van de feedback van werknemers of audits over compliance vraagstukken. Blue Legal geeft u als compliance consultant advies.

Reputatierisico's voorkomen + reputatie verbeteren

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat compliance niet alleen een verplichting is voor de compliance risico’s en reputatierisico’s, maar juist ook een kans voor bedrijven om hun reputatie te verbeteren en het vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden te winnen. Wanneer een bedrijf zich aan de wet houdt en compliant werkt, en aan de slag gaat met compliance vraagstukken, laat het zien dat het integer en verantwoordelijk is en dat het zich inzet voor het beschermen van zijn klanten, werknemers en het milieu. Compliant werken kan leiden tot een toename van klantloyaliteit en nieuwe zakelijke kansen, tegen inzichtelijke compliance kosten.

Compliance is niet iets is dat eenmalig kan worden bereikt. Compliant werken is een doorlopend proces dat voortdurende inspanningen en toewijding vereist van het bedrijf en zijn werknemers. Het is belangrijk om een cultuur van compliance te creëren binnen het bedrijf en deze cultuur te behouden door middel van training, communicatie en beloningssystemen omtrent compliance vraagstukken. Een compliance jurist assisteert u daarbij. Blue Legal geeft u als compliance consultant advies.

Wat is uw compliance strategie?

Er zijn vele methoden en benaderingen die organisaties kunnen gebruiken om compliance toe te passen en te waarborgen. Hier zijn enkele veel voorkomende methoden voor compliant werken:

Deze benadering begint met het senior management van de organisatie die het belang van naleving van wet- en regelgeving erkent en ondersteunt. Het management geeft het voorbeeld door het opstellen en implementeren van beleid en procedures, het aanstellen van een compliance officer/compliance jurist en het zorgen voor voldoende middelen (compliance kosten) voor naleving van compliant werken. Het is belangrijk dat deze benadering wordt ondersteund door training van alle werknemers in de organisatie.

Een risicogebaseerde benadering omvat het identificeren van de belangrijkste risico’s die verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de organisatie en het ontwikkelen van beleid en procedures om deze compliance risico’s en reputatierisico’s te beheersen. Deze compliance vraagstukken kunnen betrekking hebben op verschillende gebieden, zoals financiële rapportage, privacy, informatiebeveiliging en anti-corruptie.

Een procesgebaseerde benadering omvat het opstellen van procedures voor elke stap in het bedrijfsproces om te zorgen dat deze in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en het bedrijf zo compliant werkt. Dit omvat het ontwikkelen van checklists, procesdiagrammen en instructies om ervoor te zorgen dat elke stap in het proces correct wordt uitgevoerd, tegen inzichtelijke compliance kosten.

Compliance audits en controles voor compliant werken worden gebruikt om de effectiviteit van het compliance-programma te beoordelen en om te controleren of het beleid en de procedures worden nageleefd. Dit kan worden gedaan door interne auditteams, externe auditdiensten of door het gebruik van geautomatiseerde controlesystemen.

Training en bewustmaking van werknemers zijn belangrijke onderdelen van compliance bij compliance vraagstukken. Het omvat het bieden van trainingen op het gebied van naleving van wet- en regelgeving, oftewel compliant werken, en het benadrukken van het belang van naleving in alle aspecten van de bedrijfsvoering om compliance risico’s en reputatierisico’s en bijkomende kosten te voorkomen.

Derde partijen zoals leveranciers, distributeurs en agenten kunnen ook een bron van risico vormen voor de organisatie. Het is belangrijk dat de organisatie zich bewust is van deze compliance risico’s en reputatierisico’s, en beleid en procedures ontwikkelt om deze risico’s te beheersen en ervoor te zorgen dat deze partijen ook voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en compliant werken.

De compliance risico's bij uw organisatie

Wees u ervan bewust dat organisaties hun benadering van compliance altijd moeten aanpassen aan de compliance vraagstukken die spelen bij hun specifieke bedrijfsactiviteiten, (reputatie)risico’s en omgeving. Een audit is dus altijd op maat omtrent compliant werken voor uw bedrijf. Een combinatie van verschillende methoden kan het meest effectief zijn om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Er is geen standaard-truc voor compliant werken. Een compliance jurist gaat met u aan de slag voor de beste compliance strategie voor uw bedrijf, tegen inzichtelijke compliance kosten. Blue Legal geeft u als compliance consultant advies.

Waarom een compliance jurist/consultant voor uw compliance vraagstukken?

Compliance lijkt wel een toverwoord tegenwoordig, iedereen werpt zich erop. Voor hele specifieke, bijzondere toepassingen in compliance is verregaande inhoudelijke kennis relevant. Veel belangrijker is opnieuw die no-nonsense benadering omtrent compliance vraagstukken en reputatierisico’s.

Juristen en advocaten zijn eenvoudigweg goed in compliance omdat zij getraind zijn om complexe wet- en regelgeving te begrijpen en toe te passen in verschillende contexten. Compliance vereist een diepgaand begrip van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bedrijfsactiviteiten van een organisatie, en wij hebben de nodige juridische kennis en vooral ook de ervaring om deze uitdaging aan te gaan. Schakel Blue Legal in als uw compliance jurist/compliance consultant voor compliant werken, tegen inzichtelijke compliance kosten. Bijvoorbeeld voor onze:

Een compliance jurist/compliance consultant is getraind om complexe informatie te analyseren en te interpreteren, wat hem in staat stelt om wet- en regelgeving te begrijpen en te vertalen naar praktische richtlijnen voor compliant werken in de organisatie.

Een compliance jurist/compliance consultant is vaak bedreven in het schrijven van duidelijke en beknopte beleidsdocumenten en procedures die organisaties kunnen gebruiken om naleving te waarborgen rondom compliance vraagstukken, tegen inzichtelijke compliance kosten.

Een compliance jurist/compliance consultant is in staat om juridische concepten en termen voor compliant werken te vertalen naar begrijpelijke taal voor werknemers en andere belanghebbenden, wat hem in staat stelt om effectief te communiceren over compliance vraagstukken, tegen inzichtelijke compliance kosten.

Een compliance jurist/compliance consultant is opgeleid om oplossingen te vinden voor complexe juridische problemen, wat hem in staat stelt om effectief om te gaan met compliance vraagstukken en reputatierisico’s die zich kunnen voordoen, tegen inzichtelijke compliance kosten.

Bovendien heeft een compliance jurist/compliance consultant ervaring met het adviseren van bedrijven over compliant werken en naleving van wet- en regelgeving en het opstellen en implementeren van compliance-programma’s. Dit stelt hem in staat om organisaties te adviseren over de beste praktijken voor compliance vraagstukken en reputatierisico’s, en hem te helpen bij het ontwikkelen van effectieve compliance-programma’s die voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dat allemaal tegen tegen inzichtelijke compliance kosten.

Duidelijkheid over uw compliance kosten

Als compliance consultant speelt Blue Legal een belangrijke rol bij het waarborgen van compliance, maar we zijn zeker niet de enige die betrokken moeten zijn. Het is belangrijk dat organisaties een multidisciplinair team samenstellen dat afhankelijk van de activiteiten ook compliance officers/compliance juristen, financiële professionals, IT-specialisten en andere belanghebbenden bevat om echt effectief compliant werken te realiseren zonder dat het een vloek voor de organisatie wordt. De duidelijkheid creëren wij met een Legal Scan van uw organisatie, tegen inzichtelijke compliance kosten. U kunt dat zien als een audit.
Wij voeren dan een beperkte, maar doortastende legal audit uit waarbij onze specialisten de belangrijkste aandachtspunten en compliance risico’s en reputatierisico’s voor compliant werken bij uw organisatie onder de loep nemen. Op die manier zullen eventuele gebreken, tekortkomingen, valkuilen en andere risico’s aan het licht komen, zodat u weet wat er te doen staat, u een risico-afweging kunt maken en u actie kunt ondernemen omtrent compliant werken.

Ons Compliance & Legal Team heeft, met ook nog eens een team van specialisten achter zich, alle expertise in huis om een integrale, gespecialiseerde en hele efficiënte en proactieve aanpak toe te passen tijdens de audit.

En komt het onverhoopt toch tot een conflict, sanctie of boete? Dan staat ons litigation team ook altijd klaar om uw belangen en die van uw onderneming te verdedigen. Meer weten over no-nonsense, duidelijke inrichting van uw compliance strategie en de compliance kosten? Jan Gerrit Kroon vertelt u er alles over.

Laatste blogs gerelateerd aan compliance

DPIA, waarom is het belangrijk?!

Een DPIA, wat is het precies? Wanneer wordt het uitgevoerd? Wat houdt het in de praktijk in? In feite bevat het een uitgebreide beschrijving van de gegevensverwerking en het proces en beoordeelt het de noodzaak en evenredigheid van een verwerking.

Blue Legal: Denken in oplossingen

Alleen als je je echt specialiseert, kun je de beste zijn. En dat kan alleen als je je vak ook echt leuk vindt. Blue Legal bestaat uit specialisten. Met plezier in hun werk. Specialisten, advocaten en juristen met oog voor de mens. Dat maakt ons anders.

De wereld, en dus ook uw markt, verandert razendsnel. Continu! Voorop lopen, beter zijn, winnen vraagt om focus en lef. Wij ondersteunen onze klanten daarbij. Onze waarde ligt tegenwoordig niet in wat we weten, maar wat we met onze specialistische kennis en ervaring voor u kunnen doen.

Lees meer over ons

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen
Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.