Reorganisaties: Zorgvuldigheid geboden 4/7

De belangrijke rol van de OR!

Reorganisaties en de OR, wat hebben die twee met elkaar te maken? Heel veel! De OR heeft adviesrecht als het gaat om voorgenomen besluiten tot beëindiging van (een deel van) de werkzaamheden van de onderneming en bij een belangrijke* inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming. Ook mag de OR advies uitbrengen wanneer de ondernemer van plan is om een belangrijke wijziging in de organisatie door te voeren of om de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming te wijzigen. Wanneer de OR een negatief advies geeft, dan moet de ondernemer of de werkgever alle handelingen die betrekking hebben op het besluit één maand opschorten. Daarnaast heeft de OR ook instemmingsrecht als de ondernemer bepaalde regelingen wil vaststellen, wijzigen of intrekken.  

Besluiten over reorganiseren leiden vaak tot het ontslag van werknemers. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de OR. Wanneer de werkgever bij bedrijfseconomische ontslagen toestemming vraagt aan het UWV, dan gaat het UWV na of er een OR is ingesteld en of deze is geraadpleegd volgens de reorganisatie regels. Is gebleken dat dit niet is gedaan of dat de OR negatief advies heeft uitgebracht (en in dat geval de opschortingstermijn van één maand niet is verstreken), dan zegt het UWV dat het verzoek om toestemming te vroeg is gevraagd. 

Wanneer het gaat om ontslagen van meer dan 20 werknemers in één werkgebied, dan neemt het UWV ontslagverzoeken slechts in behandeling nadat de OR is geraadpleegd. Ook de rechter mag pas tot ontbinding overgaan nadat dit is gebeurd. Daarnaast is de rol van de OR te zien bij het opmaken van een sociaal plan bij reorganisatie voor werknemers. De OR kan samen met de vakbonden en de ondernemer onderhandelen over het plan en soms is de OR ook partij bij het ondertekenen. Ook heeft de OR altijd het recht om advies te geven op het plan. 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.