Wat weet jij van het concurrentiebeding?

Met de invoering van de WWZ (1 juli 2015) zijn de spelregels over het concurrentiebeding bij
arbeidscontracten voor bepaalde tijd aangepast.

De hoofdregel is dat een concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd niet is toegelaten, TENZIJ…

De “tenzij” houdt in dat bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding alleen is toegestaan als bij dat beding een motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Er geldt dus een motiveringsplicht.

Tot nu toe laat de rechtspraak ons zien dat aan deze motiveringsplicht zware eisen worden gesteld door de rechters. Het moet gaan om specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer in zijn  functie op zal doen waarbij het bedrijf onevenredig wordt benadeeld als de overstap naar een
concurrent wordt gemaakt.

In veel uitspraken vinden rechters de motivering die bij het concurrentiebeding was opgenomen
onvoldoende. Als de rechter tot dat oordeel komt, heeft dat tot gevolg dat het concurrentiebeding
alsnog (achteraf) niet rechtsgeldig is en de werkgever de overstap naar de concurrent niet kan tegenhouden. Het lastige van de motiveringsplicht is dat een werkgever op voorhand niet met
zekerheid weet of het concurrentiebeding met succes kan worden ingeroepen. Uiteindelijk is het de rechter die dit in een procedure moet beoordelen.

Als er bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd in het concurrentiebeding in het geheel
geen motivering is opgenomen, is het concurrentiebeding sowieso niet rechtsgeldig.
Het is van belang om altijd een motivering op te nemen, ook nog om een andere volgende reden.

Veel arbeidscontracten voor bepaalde tijd worden na afloop (al dan niet na een eerdere verlenging)
omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Dit gebeurt dan vaak aan de hand van een brief waarin dan wordt opgenomen dat alle arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in het eerdere
arbeidscontract ongewijzigd van toepassing blijven. Het concurrentiebeding is één van die arbeidsvoorwaarden.

Als in dat concurrentiebeding geen motivering was opgenomen, is dat beding van begin af aan niet rechtsgeldig geweest. Dat blijft zo als het arbeidscontract op de hiervoor beschreven
wijze wordt omgezet naar onbepaalde tijd.
Dit is anders als in het concurrentiebeding in het arbeidscontract voor bepaalde tijd een motivering was opgenomen. Daarmee is het beding in principe rechtsgeldig. Het beding behoudt haar rechtsgeldigheid als het arbeidscontract wordt omgezet in onbepaalde tijd aan de hand van een brief zoals
hierboven aangegeven.

Het is dus in de praktijk verstandig om bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd met een concurrentiebeding altijd een motivering (van enige betekenis) op te nemen zodat in ieder geval de rechtsgeldigheid wordt geborgd ingeval van een omzetting naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!