De rechten van de betrokkene in de AVG - Blue Legal

De rechten van de betrokkene in de AVG

De betrokkene (degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) krijgt in de nieuwe wetgeving aanzienlijk meer rechten dan dat hij nu heeft in de huidige regelgeving. Met welke nieuwe rechten van de betrokkene moet u als onderneming rekening houden?

Artikel 13 en 14: recht op informatie

De verwerkingsverantwoordelijke moet aan de betrokkene, op het moment dat de betrokkene zijn gegevens verstrekt,  informatie geven over het doel en de verwerking van de persoonsgegevens. Denk hierbij o.a. aan de reden dat de persoonsgegevens worden gebruikt, maar ook de duur daarvan en aan wie de persoonsgegevens nog meer worden verstrekt (ontvangers). Als het doel van de verwerking wordt gewijzigd, dan moet de betrokkene daarover worden ingelicht.

Ditzelfde geldt als de gegevens niet direct van de betrokkene zelf worden verkregen maar via bijvoorbeeld een derde. Ook dan moet de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene van informatie voorzien. Let hier dan ook op als u persoonsgegevens krijgt van een andere partij.

Artikel 15: recht van inzage

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

Artikel 16: recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Deze moet meteen plaatsvinden. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. De verwerkingsverantwoordelijke moet iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt informeren over de rectificatie. Dit hoeft alleen niet als dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt van de verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 17 : recht op gegevenswissing

Ook wel het recht op vergetelheid genoemd.

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. Dit kan o.a. zijn in de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • de betrokkene trekt de toestemming om te verwerken in, en er is geen andere rechtsgrond
  • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking,
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Artikel 18: recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking te beperken. Dit wil zeggen dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden. De verwerkingsverantwoordelijke moet aan dit verzoek van de betrokkene gehoor geven en ook de ontvangers hiervan op de hoogte stellen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist. De beperking geldt dan voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Als blijkt dat de gegevens juist zijn, dan kan de beperking worden opgeheven.

Artikel 20: recht op dataportibiliteit

De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen. Ook heeft hij het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.

Artikel 21: recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Hieraan moet gehoor worden gegeven, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

Artikel 22: recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Denk hierbij aan online ingediende aanvraag, die volledige geautomatiseerd worden afgehandeld en waaraan de betrokkene vervolgens aan gebonden is.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.