Medezeggenschap bij grensoverschrijdende fusies: zo worden werknemersbelangen beschermd

Bij toepassing van de regelingen omtrent de rol van werknemers in een fusie (M&A), dienen de fuserende vennootschappen met de werknemers in onderhandeling te treden omtrent de invoering van een regeling betreffende medezeggenschap. Hoe gaat dat in de praktijk?

In 2008 is de Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen geïmplementeerd in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Deze richtlijn maakte het mogelijk dat kapitaalvennootschappen uit de verschillende EU-lidstaten juridisch konden fuseren. Bij zo’n grensoverschrijdende juridische fusie dient ook aandacht te zijn voor de medezeggenschapsrechten van werknemers die werkzaam zijn in de fuserende vennootschappen. De bepaling over medezeggenschap uit de richtlijn is in ons Burgerlijk Wetboek opgenomen in artikel 2:333k BW.

Het uitgangspunt van de richtlijn was is de reeds verworven medezeggenschapsrechten van werknemers van de bij de grensoverschrijdende fusie betrokken vennootschappen te waarborgen. Een grensoverschrijdende fusie kan pas worden uitgevoerd wanneer een overeenkomst over de medezeggenschap is gesloten. Om zo’n overeenkomst te kunnen sluiten, dient een bijzondere onderhandelinsgroep (hierna: BOG) te worden opgericht.

De BOG bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers van de bij de fusie betrokken vennootschappen, hun dochterondernemingen en de vestigeingen. Het is afhankelijk van het recht van de lidstaat van de vennootschap, onderneming of vestiging hoe de BOG dient te worden samengesteld. In Nederland is dit geregeld in de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen. Deze legt in artikel 1.10 de bevoegdheid tot het aanwijzen van een vertegenwoordiger neer bij de lokale ondernemingsraad. Indien uitsluitend centrale ondernemingsraden zijn ingesteld of in plaats daarvan uitsluitend groepsondernemingsraden, dan zijn het die centrale- of groepsondernemingsraden die bevoegd zijn tot aanwijzing van de leden van de BOG.

Het kan ook voorkomen dat er binnen een organisatie geen enkele ondernemingsraad is ingesteld. In zo’n geval worden de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep gekozen door de gezamenlijke in Nederland werkzame werknemers van de vennootschappen, dochterondernemingen of vestigingen. Die verkiezingen gebeuren schriftelijk en iedere werknemer heeft daarbij één stem.

Wilt u meer weten over medezeggenschap, klik dan hier om onze Blue Paper Medezeggenschap raadplegen. Bij vragen helpt Blue Legal u graag!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.