Autoriteit Persoonsgegevens tegenstander van openbaar publiceren lijst personen met bestuursverbod

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onlangs een advies gepubliceerd waarin zij concludeert dat het openbaar maken van een lijst met personen met een bestuursverbod niet noodzakelijk en evenredig is en bovenal schadelijke gevolgen kan hebben voor de personen die op die lijst zijn gezet. De AP stelde dit advies op naar aanleiding van het verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Kamer van Koophandel (KvK) om de lijst met bestuursverboden openbaar te publiceren. Met dit verzoek zouden mensen die een bestuursverbod opgelegd hebben gekregen 5 jaar op een openbaar toegankelijke lijst komen te staan die wordt beheerd door de KvK. Het doel van deze openbare lijst is om te voorkomen dat personen met een bestuursverbod opnieuw bestuurder kunnen worden en daarnaast te voorkomen dat (frauduleuze) bestuurders een nieuwe onderneming kunnen opzetten.

Bestuurdersaansprakelijkheid en het bestuursverbod

In het algemeen geldt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor schulden die worden gemaakt, niet de bestuurder/directie. Echter, in bepaalde gevallen kan een bestuurder van een vennootschap naast of in plaats van de vennootschap aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurder is immers wettelijk verplicht om zijn taken zorgvuldig uit te voeren. Als er sprake is van een faillissement kan de curator de bestuurders aansprakelijk stellen in geval van wanbeheer of onbehoorlijk bestuur. In dat kader is het mogelijk om een bestuursverbod op te leggen.

De Wet civielrechtelijk bestuursverbod uit 2016 geeft de rechter de mogelijkheid om een zogenoemd bestuursverbod op te leggen aan bestuurders van een vennootschap. Door het bestuursverbod kan een bestuurder tijdelijk niet meer een rechtspersoon besturen. Het bestuursverbod is een wettelijk middel dat kan worden ingesteld als de bestuurder faillissementsfraude heeft gepleegd of zich schuldig maakt aan wanbeheer /onbehoorlijk bestuur in de aanloop naar een faillissement. Onder wanbeheer wordt ook verstaan het zich schuldig hebben gemaakt aan benadelingshandelingen, medewerking weigeren aan de curator, het plegen van fiscale fraude of als de bestuurder in drie jaar tijd twee keer betrokken is geweest in een faillissement. Kortom, als is voldaan aan de voorwaarden voor bestuurdersaansprakelijkheid kan het bestuursverbod worden opgelegd. In Nederland zijn er sinds de inwerkingtreding van de wet in 2016 circa 50 bestuursverboden in 7 jaar opgelegd.

Duitsland en Engeland

Ook in Duitsland en Engeland is het bestuursverbod een bekend fenomeen. In Duitsland kan de rechter ook een bestuursverbod (Berufsverbot) opleggen. Ook hier kan er een periode van 5 jaar gelden, waarin de persoon zich niet kan inschrijven in het Duitse handelsregister als bestuurder (Geschäftsführer). In Engeland wordt het bestuursverbod ook wel de director disqualification genoemd. Engeland kent een openbaar disqualified directors register waar de betreffende personen met naam en toenaam vermeld staan. Hoewel het bestuursverbod in Duitsland en Nederland voor 5 jaar kan worden opgelegd, hanteert Engeland een maximum van 15 jaar. In Engeland heeft de privacy toezichthouder zich niet uitgelaten over de openbaarheid van het register.

Privacytoets: Noodzakelijkheid en evenredigheid

De persoonsgegevens die in Nederland op de openbare lijst komen te staan zijn: zijn naam, toenaam, geboortedatum, geboorteplaats en welke strafrechtelijk delict is gepleegd. De lijst bevat dus ook strafrechtelijke persoonsgegevens.

De AP is van mening dat het publiceren van de lijst een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de bestuurders. Het publiceren van de lijst betekent voor de personen die erop staan namelijk dat publiekelijk bekend wordt dat zij fraude hebben gepleegd, ook al verdwijnt de informatie na 5 jaar van internet. In dit digitale tijdperk betekent de verwijdering van informatie nooit dat die gegevens ook volledig verdwenen zijn.

Zoals in de inleiding al beschreven is de AP van mening dat het openbaar maken van de lijst niet noodzakelijk en evenredig is met betrekking tot het beoogde doel. Volgens de AP is toezicht op bestuurderschap en het bestuursverbod ook mogelijk zonder de openbaarheid, aangezien een bestuurder zich altijd dient in te schrijven bij de KvK. De KvK kan dus gelijk bij de aanmelding controleren of de bestuurder een bestuursverbod is opgelegd, en zal dan inschrijving van die bestuurder weigeren.

En nu?

De AP heeft de minister van EZK opgeroepen om het register niet openbaar te maken aangezien dit in strijd is met grondrechten en privacy. Hier zal binnenkort dus een definitieve beslissing over volgen. En we zullen u dan verder informeren.

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid en het bestuursverbod? Op 8 maart a.s. zijn wij spreker op de kennissessie over bestuurdersaansprakelijkheid bij Geerts. Hier zullen wij ingaan op vragen als: Welke risico’s loopt u als bestuurder? Hoe voorkomt u dat een aanspraak gevolgen heeft voor uw privévermogen? Hoe werkt dit in de praktijk? Wat is hierover juridisch bepaald? En waarom is het belangrijk om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?
Zeker een zeer waardevolle sessie om bij te zijn. U kunt zich nu nog aanmelden!
U kunt natuurlijk ook altijd persoonlijk contact opnemen met onze specialisten. Een telefoontje kost niets.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!