Terug naar overzicht

Blue Governance, Risk & Compliance

Duidelijkheid & structuur!

Elke organisatie heeft belang bij goed leiderschap en een duidelijke structuur. Een goede borging van missie en visie, maar vooral ook waarden en normen. Dat heeft veel juridische aspecten, maar ook andere factoren spelen een belangrijke rol. De juiste man/vrouw op de juiste plek, goede afspraken over advies en/of toezicht en duidelijke afspraken over directievoering en opvolging zijn belangrijke elementen.

Familiebedrijven

Bij familiebedrijven is de lange termijnvisie en strategie van de familie een bepalende factor. Wie bepaalt die? Hoe wordt daarover gecommuniceerd? Fiscale optimalisatie betekent niet altijd maatschappelijk acceptabel of rust in de familie.

Directie en participatie

Ook de HRM op bestuurdersniveau dient goed geregeld te zijn. Bij middelgrote organisaties gaat het niet alleen om de functie, maar speelt ook de juiste man/vrouw op de juiste plaats een grote rol. Goede krachten wil de organisatie behouden. Goede afspraken over perspectief, ambitie en beloning zijn van wezenlijk belang voor de waardering en toekomst van het bedrijf. Er zijn vele vormen om goede committent te creëren. Long term incentives, opties, aandelen, STAK, participatie-programma’s, etc.; mogelijkhede genoeg om directie en personeel de gelegenheid biedt te participeren zonder dat de slagkracht van de onderneming en/of aandeelhouders wordt beperkt.

Start-ups & Scale-ups

Bij start-ups en scale-ups is de focus vaak gericht op ontwikkeling, op innovatie en groei. Bevlogenheid is een belangrijke drijfveer, net als de ambitie en prachtige plannen. Tijd voor structuur, reflectie en borging is er vaak niet. De sense of urgency is er vaak wel, maar de tijd om dat ook echt op te pakken weer niet. Daar zijn wij voor. No-nonsense. Strak. Digitaal.
Bij groei stellen financierende partijen vaak eisen aan communicatie, inzicht en sturings-momenten. Dat vereist een hele andere, maar evenzeer duidelijke en scherpe vastlegging van afspraken en voorwaarden.

Profit en Non-profit

Bij non-profit organisaties spelen vaak weer andere factoren een rol. Bijzondere branche-aspecten, maar ook specifieke regelgeving qua toezicht en financiering zorgen voor een bijzonder dynamiek.
Er zijn vaak meerdere stakeholders, soms kwetsbare betrokkenen en een heel kritische omgeving met veel druk om gedetailleerde verantwoording. Wij kennen in vele branches de mores en kunnen met u de exacte noodzaak en behoefte bepalen en inregelen. Dat vereist niet (alleen) advocaten denken, maar juist ook de blik van een ervaren jurist.

Governance

Bij een goede governance hoort een veilige werkomgeving. In elke organisatie, op elk niveau, kan iets gebeuren wat daar niet bij past. Wij richten de processen in om de sociale ook in uw organisatie goed te borgen, zodat er altijd toegang is tot een vertrouwenspersoon.
Daarnaast vervullen wij vaak de rol van (externe) vertrouwenspersoon in die organisaties die daar zelf geen mogelijkheid voor hebben of dat graag volstrekt onafhankelijk geborgd willen hebben.

Vertrouwenspersoon & klokkenluiders: sociale veiligheid

In een steeds complexere wereld is soms een extra houvast nodig. Voorkom problemen, los issues op voordat ze groot worden. Met duidelijke communicatie en goede regelingen zorgt u voor duidelijkheid en zekerheid voor uw medewerkers, en dat geeft rust en vertrouwen. En ook anno 2024 is dat heel belangrijk in een productieve organisatie.

Integriteit

Integriteit, in alle lagen van de organisatie, verdient veel aandacht. Waarden en normen lijken vaak zo vanzelfsprekend, maar bij nadere bestudering blijken uw medewerkers er toch vaak allemaal net iets anders tegen aan te kijken. Bijna nooit is er opzet aan de orde, wel zien we vaak dat problemen ontstaan door verschillen in interpretatie. Door de issues bespreekbaar te maken, afspraken vast te leggen en te communiceren en/of trainen, kan geborgd worden dat uw waarden en normen voor iedereen in de organisatie helder zijn. Bij vermeende misstanden kunnen wij zorgvuldig een onderzoek instellen of de aanpak daarvan uitzetten en begeleiden, waarbij wij ook de communicatie met stakeholders, pers. etc. met u of voor verzorgen.

Compliance

Nauw hieraan verbonden is compliance en certificering. ISO of NEN, maar ook de implementatie en toetsing van bijvoorbeeld de Corporate Governance Code of Code Goed Bestuur zijn trajecten waar onze juristen goed in thuis zijn. Dat vergt niet alleen goede kennis van de betreffende regelingen, maar vooral ook realiteitszin, structuur  en een pragmatische aanpak. Want alleen dan is het echt zinvol en van toegevoegde waarde.

Wij adviseren u over inrichting en invulling van de structuur, maar ook de bijbehorende governance en instrumenten. Zodat alle partijen zekerheid hebben.

Jan Gerrit Kroon leidt dit team en vertelt u graag meer.

Blue Legal: Denken in oplossingen

Alleen als je je echt specialiseert, kun je de beste zijn. En dat kan alleen als je je vak ook echt leuk vindt. Blue Legal bestaat uit specialisten. Met plezier in hun werk. Specialisten, advocaten en juristen met oog voor de mens. Dat maakt ons anders.

De wereld, en dus ook uw markt, verandert razendsnel. Continu! Voorop lopen, beter zijn, winnen vraagt om focus en lef. Wij ondersteunen onze klanten daarbij. Onze waarde ligt tegenwoordig niet in wat we weten, maar wat we met onze specialistische kennis en ervaring voor u kunnen doen.

Lees meer over ons

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen