De nieuwe Franchisewetgeving is een feit

De nieuwe Franchisewetgeving is een feit, wat betekent dat voor u?

Ter vervanging van de Franchisecode is de Franchisewet zeer recent in werking getreden, namelijk op 1 januari 2021. De Franchisecode kwam uit 2016 maar was zeer algemeen opgesteld en had geen wettelijke basis waardoor het afhankelijk was van zelfregulering. Hierdoor werkte de Franchisecode niet goed in de praktijk.

Een franchise is een samenwerking tussen de franchisegever en -nemer door middel van een operationele, commerciële en organisatorische formule voor de productie en/of verkoop van goederen dan wel verrichten van diensten. Tegen een vergoeding heeft de franchisenemer het recht om de franchiseformule toe te passen op een onderneming. De franchiseformule zorgt voor een uniforme identiteit en uitstraling van de franchiseondernemingen.
De belangrijkste doelstelling van de nieuwe wetgeving is om de positie van de franchisenemer te versterken en om een eerlijke samenwerking tussen de franchisegever en -nemer te stimuleren. De Franchise-wetgeving heeft directe werking voor alle franchiseovereenkomsten die worden gesloten na 1 januari 2021. Voor franchiseovereenkomsten die aangegaan zijn voor 1 januari 2021 geldt dat deze aangepast dienen te worden conform de nieuwe wetgeving in de komende twee jaar. Blue Legal staat voor u klaar om uw franchiseovereenkomst te voorzien van de nodige wijzigingen.

Wat is er nieuw? Of beter gezegd, wat niet?
De nieuwe Franchisewet maakt een einde aan een groot gedeelte van de contractsvrijheid. Vanaf nu staat transparantie binnen een franchiseovereenkomst voorop.
De Franchisewet zorgt er namelijk voor dat de franchisegever verplicht is informatie te geven aan de potentiële franchisenemer voorafgaand het aangaan van een franchiseovereenkomst. Deze verplichting gaat bijvoorbeeld over informatie over het ontwerp van de franchiseovereenkomst (inclusief bijlagen), de benodigde investeringen en de kosten. De potentiële franchisenemer dient vier weken de tijd te krijgen om de documenten te bestuderen en zich te laten adviseren. Een wijziging in de documenten betekent dat de bedenktijd van vier weken opnieuw begint te lopen.

Ook na het tekenen van de franchiseovereenkomst behoudt de franchisegever een informatieplicht over bijvoorbeeld geplande investeringen, wijzigingen in de franchiseformule en informatie over hoe de franchisegever de ontvangen gelden besteedt. Indien een wijziging (in de werkwijze) van de formule bijvoorbeeld gevolgen heeft voor de omzet of de kosten van de franchisenemers of indien er een investering van de franchisenemer wordt verlangd, dan heeft de franchisegever daar voorafgaande instemming van de franchisenemers voor nodig. De wet laat ruimte toe aan een drempelniveau van een redelijk bedrag waaronder geen instemmingsrecht is.

Op basis van de nieuwe wetgeving dient iedere franchiseovereenkomst te voorzien in een goodwillregeling. Indien de franchisegever de franchiseonderneming wenst over te nemen dan wel wenst over te dragen aan een nieuwe franchisenemer, dient er een goodwill-vergoeding betaald te worden aan de huidige franchisenemer. In de overeenkomst moet worden beschreven op welke wijze er vastgesteld zal worden of er in de franchiseonderneming goodwill aanwezig is, de omvang van de goodwill en in welke mate de goodwill aan de franchisegever toe te rekenen is. Verder worden er met de nieuwe wetgeving eisen gesteld aan het concurrentiebeding. Zo wordt de reikwijdte en de duur beperkt.

Goed franchisegever- en -nemerschap
Een interessante toevoeging ter bescherming van de franchisenemer is de bepaling omtrent ‘goed franchisegeverschap en goed franchisenemerschap’. De bepaling houdt een gedragsvoorschrift in op basis van de redelijkheid en billijkheid. Een soortgelijke bepaling kennen wij uit het arbeidsrecht: “goed werkgeverschap en goed werknemerschap”. De invulling van deze open norm vindt plaats door de rechter en zorgt daardoor voor een vangnet waaronder (nog niet bepaalde) onredelijke situaties kunnen vallen. Een algemene invulling van de norm is derhalve ook niet wenselijk.

De nieuwe wetgeving brengt ook verplichtingen voor de franchisenemer met zich mee. Een voorbeeld daarvan is de verplichting van de franchisenemer om de franchisegever tijdig te informeren over zijn financiële positie, mocht dit van belang zijn met het oog op de franchiseovereenkomst. Verder heeft de franchisenemer een bijzondere onderzoeksplicht. Wat betekent dat de franchisenemer niet blind mag vertrouwen op mededelingen van de franchisegever. Er wordt verwacht van de franchisenemer dat hij of zij onderzoek verricht en eventueel extern advies inwint.

Wij helpen u graag met een degelijk onderzoek en advies over uw franchiseovereenkomst!

Stel vrijblijvend uw vraag! Een telefoontje kost niets.

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!