Please Wait...

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Hilde Amsing's picture

Nederland is een nieuwe wet rijker! Op 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgegevens in werking getreden. Deze wet is tot stand gekomen naar aanleiding van de EU-Richtlijn bedrijfsgeheimen die op 5 juli 2016 in werking trad. Deze richtlijn had tot doel de regels inzake de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie in de EU-lidstaten te harmoniseren.

De Nederlandse implementatie had voor 9 juni 2018 al gebeurd moeten zijn, maar die termijn is niet gehaald. Het resultaat, de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is dus op 17 oktober 2018 ingevoerd.

De Wet beslaat een voor Nederland gloednieuw wetgevingsterrein: in Nederland kenden wij totnutoe geen wetgeving over de bescherming van bedrijfsgeheimen.

De wet begint met een definitie van bedrijfsgeheimen. Om onder de definitie van ‘bedrijfsgeheimen’ te kunnen vallen dient er aan drie voorwaarden te worden voldaan:

De informatie moet geheim zijn en niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk voor diegenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
De geheime informatie moet handelswaarde hebben;
Er moeten ‘redelijke’ maatregelen zijn getroffen om de informatie geheim te houden (bijvoorbeeld door middel van geheimhoudingsclausules in overeenkomsten zoals arbeidsovereenkomsten en handelscontracten en het bewaken van bedrijventerreinen of installaties of via encryptie).

Met de nieuwe wet kunnen ondernemers optreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

De wet bepaald bijvoorbeeld dat het verkrijgen van bedrijfsgeheimen onrechtmatig is wanneer dit plaatsvindt via onbevoegde toegang of het kopiëren van bedrijfsgeheim.

Ook het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig wanneer het bedrijfsgeheim zonder toestemming van de rechthebbende is verkregen of wanneer hiermee een inbreuk wordt gemaakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere contractuele verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim. In het licht van de overnamepraktijk dus bepaald een goede ontwikkeling!

Aan rechthebbenden worden middelen toegekend om inbreuken op bedrijfsgeheimen te bestrijden. Er kan bijvoorbeeld een verbod op het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen worden gevorderd of een vordering worden ingesteld tot terugroepen of vernietigen van onrechtmatig vervaardigde producten. Ook is een vordering tot schadevergoeding denkbaar. 

Bijzonder is ook nog een aantal nieuwe bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die het mogelijk maken het bestaan van de bedrijfsgeheimen in een procedure te stellen en bewijzen, zonder dat de inhoud ervan bekend hoeft te worden gemaakt in een procedure.

 

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: