Please Wait...

Is de Wet personenvervoer achterhaald? UberPOP vindt van wel!

Blue Legal Office's picture

UberPOP is sinds juli 2014 actief in Amsterdam en faciliteert een alternatief voor taxivervoer. Particulieren zonder taxivergunning gebruiken hun eigen auto om mensen van A naar B te vervoeren. De app van Uber vindt de dichtstbijzijnde chauffeur voor de klant en geeft ook eventuele beoordelingen van de chauffeur en de gegevens van de auto door. De chauffeurs sluiten een contract af met Uber en krijgen ook van Uber een iPhone in bruikleen om de bestelde ritten te kunnen accepteren.

Op basis van artikel 76 van de Wet personenvervoer 2000 is het verboden om taxivervoer te verrichten zonder de verplichte vergunning. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft Uber een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van deze wet. Door middel van een snordersactie is een aantal snorders van Uber (illegale taxi’s) aangehouden. Hen is een boete en last onder dwangsom opgelegd.

Uber heeft het hier niet bij laten zitten en heeft bezwaar aangetekend tegen dit besluit bij de Minister en de rechter verzocht om het besluit te schorsen. Volgens Uber onderneemt zij voldoende om de klanten te beschermen om de kwaliteit en betrouwbaarheid voldoende te waarborgen. Ook beweert Uber de taxiwet niet te overtreden.

De voorzieningenrechter gaat hier echter niet in mee. Volgens de rechter valt de dienst die Uber aanbiedt niet onder de carpooluitzondering van artikel 2 Wet personenvervoer 2000. Want ongeacht hoe Uber de dienst omschrijft, als “meerijden” of het “neefje van carpoolen”, de rechter kijkt naar de feitelijke situatie en kwalificeert het betaald vervoeren van particulieren via de Uber app als taxivervoer in de zin van de wet, waarvoor een vergunning is vereist.

Uber heeft zich ook op het standpunt gesteld dat de wet verouderd en achterhaald is door nieuwe ontwikkelingen, technologieën en mogelijkheden. Volgens Uber wordt de wet bovendien binnenkort geëvalueerd en indien nodig aangepast. De rechter onderkent dat technologie kan leiden tot innovatie, maar bepaalt dat er nog geen concreet zicht is op de legalisatie van UberPOP op korte termijn. De rechter gaat dus ook in dit argument van Uber niet mee.

De rechter weegt zwaar aan de feitelijke situatie en hecht ook veel waarde aan de doelstelling van de Wet persoonsvervoer 2000, namelijk de kwaliteit en betrouwbaarheid van het personenvervoer waarborgen. De vereiste taxivergunning en chauffeurskaart wordt niet gemakkelijk verstrekt. Zo moet een taxichauffeur, anders dan de Uberchauffeur, een recente geneeskundige verklaring voerleggen en een chauffeursdiploma waarvoor hij een opleiding moet hebben gevolgd.

Uber heeft al aangekondigd door te blijven gaan met het faciliteren van de dienst. In verschillende Europese steden, zoals Brussel en Berlijn is de dienst verboden maar blijven de chauffeurs van Uber actief. Uber hanteert hierbij dezelfde strategie, namelijk overal beroep tegen aantekenen, roepen dat de wetgeving verouderd is en vervolgens hangende een beroepsprocedure de dienst blijven aanbieden.

Het OM heeft aangegeven te overwegen om Uber en de chauffeurs strafrechtelijk te vervolgen. Op grond van artikel 51 Wetboek van Strafrecht kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen strafbare feiten begaan. Aangezien het UberPOP is die zonder vergunning opereert, kan het OM op basis van artikel 51 lid 2 Wetboek van Strafrecht ook strafvervolging instellen tegen hen die opdracht hebben gegeven voor of leiding hebben gegeven aan het plegen van het strafbare feit. Daar zou in de situatie van UberPOP dus sprake van kunnen zijn en het is goed denkbaar dat alleen dan indruk kan worden gemaakt op de Uberchauffeurs.

Het is duidelijk dat UberPOP voorziet in een behoefte. Er is vraag naar goedkoper taxivervoer. De wet dient ter bescherming van de klanten die zelf aangeven anders te denken over de eisen en mate van gewenste bescherming. Kennelijk weegt de prijs van een rit en het gemak van de app zwaarder dan bijvoorbeeld het antwoord op de vraag of de taxichauffeur geslaagd is voor zijn chauffeursdiploma. Maar is hiermee de wet achterhaald en zou het beroep hierop door Uber alsnog moeten worden gehonoreerd? Zolang de wet niet verandert, zal Uber hoogstwaarschijnlijk  ook de vervolgprocedure verliezen. Het is aan de wetgever om na te gaan of UberPOP niet alsnog zou moeten worden toegestaan.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: