Please Wait...

De inbewaringstelling van een bestuurder van een failliete vennootschap

Simone van Oosterhout's picture

X BV is op 4 februari 2014 failliet verklaard. Dit gebeurde nadat zij hiertoe zelf aangifte had gedaan. B is middellijk bestuurder van X BV. De middellijk bestuurder kan in bewaring worden gesteld op grond van artikel 87 Faillissementswet. De rechter kan, op voordracht van de rechter-commissaris of op verzoek van de curator of een of meer schuldeisers, bevelen dat de gefailleerde in bewaring wordt gesteld. Inbewaringstelling is een vrijheidsbenemende maatregel. Deze inbewaringstelling moet gebaseerd zijn op het niet nakomen van de verplichtingen die uit het faillissement voortvloeien, of op het feit dat er gegronde vrees bestaat dat deze verplichtingen niet zullen worden nagekomen. De voordracht van de rechter-commissaris is afgewezen door de rechtbank. De curator heeft hiertegen beroep ingesteld. Het hof oordeelt dat de rechtbank de bevoegdheid heeft om een inbewaringstelling toe te wijzen als de bestuurder zijn verplichtingen niet nakomt. Onder deze verplichtingen valt ook de informatieplicht. De rechtbank is echter niet verplicht de inbewaringstelling toe te wijzen en moet bij haar beslissing de inbreuk op de persoonlijke vrijheid van de gefailleerde afwegen tegen het belang van de boedel bij de toepassing van dit ingrijpende dwangmiddel.

De rechtbank heeft deze belangenafweging gemaakt. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de inbewaringstelling van de bestuurder in dit stadium niet noodzakelijk is om hem te dwingen aan zijn inlichtingenplicht te voldoen. Volgens het hof heeft de bestuurder tijdens de afhandeling van het faillissement voldoende medewerking verleend en voldoende informatie verstrekt met betrekking tot verschillende transacties die zijn gedaan kort voor het faillissement. De inbewaringstelling is volgens het hof dan ook niet proportioneel. Daarnaast meent het hof dat de curator voldoende andere, minder vergaande mogelijkheden heeft om informatie in te winnen en te verifiëren, zoals bijvoorbeeld een getuigenverhoor. Het hof komt (net zoals de rechtbank) tot de conclusie dat de voordracht tot inbewaringstelling moet worden afgewezen.

 

Hof Den Haag 23 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2085

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: