Please Wait...

Geen sprake van mededinging bij prijsafspraken voor plaatsvervangers van werknemers

Margot Verhoeven's picture

Begin september 2015 is er een interessante uitspraak gedaan door het Hof Den Haag. In deze zaak had FNV KIEM met een werknemersvereniging en werkgeversvereniging een CAS voor remplaçanten van orkestleden gesloten, dit zijn plaatsvervangers van orkestleden. Deze CAO bevatte naast minimumtarieven voor remplaçanten in dienstverband ook voor zelfstandige remplaçanten een minimumtarief. De zelfstandigen ontvingen voor hun diensten een vast bedrag volgens CAO.

De NMa kwam hiertegen in opstand. Zij namen het standpunt in dat een minimumtarief voor zelfstandige dienstverleners uit een CAO niet onttrokken was aan de werkingssfeer van de mededingingswet. Vervolgens zeggen de werknemers- en werkgeversvereniging de CAO op en willen geen nieuwe sluiten met afspraken over de minimumprijzen.

Deze kwestie is bij het Europese Hof terecht gekomen en zij heeft de situatie toch iets anders beoordeelt. Een dergelijke bepaling zoals in de CAO voor remplaçanten is opgenomen, valt buiten de regelgeving van mededinging indien dienstverleners en de werknemers dezelfde werkzaamheden verrichten.  Deze dienstverleners zijn aan te duiden als “schijnzelfstandigen” de situatie waarin deze dienstverlener zit is vergelijkbaar met die van de werknemers.

Het Hof beoordeelt vervolgens dat de zelfstandige remplaçanten te beschouwen zijn als schijnzelfstandigen zoals het Europees Hof beoordeelt. Binnen het orkest maakt het niet uit of je dienstverlener of werknemer bent. Volgens een vast rooster moeten beide bij repetities en concerten aanwezig zijn, geldt voor beide instructies van de dirigent en de zelfstandige remplaçanten kunnen zich niet zomaar laten vervangen. Anders dan in de meeste situaties bevinden de dienstverleners zich gedurende de contractuele relatie in een ondergeschiktheidsrelatie. In deze situatie is geen sprake van zelfstandigheid voor wat betreft de bepaling van het tijdschema en de plaats en wijze van uitvoering van de toevertrouwde taken.

Het lijkt er sterk op dat de zelfstandige remplaçanten aangeduid kunnen worden als werknemer in plaats van dienstverlener. Indien de mededingingsregelgeving niet van toepassing is op deze situatie dan zou je je kunnen afvragen of dit dan een toelaatbare (schijn)constructie is van het orkest om minder werknemers in dienst te hebben. Bedenk hierbij dat de fiscus, het UWV en het arbeidsrecht allemaal een andere definitie hanteren.

Het is interessant wat uit deze uitspraak voortvloeit: komen de remplaçanten in dienstverband of zelfstandigen hiertegen in opstand? Of geeft het ook stof tot nadenken voor andere branches?

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: