Please Wait...

Statuten versus aandeelhouders­overeenkomst

Rogier van Rappard's picture

De statuten en de aandeelhoudersovereenkomst (AHO) van een BV: ze lijken op elkaar, lijken soms ook tegenstrijdige bepalingen te bevatten en zijn voor elke BV met minimaal twee aandeelhouders van levensbelang.

Statuten

Zonder statuten kan een BV niet worden opgericht. De statuten worden opgesteld door de notaris. In de eerste statuten van een BV (oprichtingsakte) wordt het bestuur en de aandeelhouders van de BV benoemd en verkrijgen de aandeelhouders de aandelen. De oprichtingsakte wordt door de notaris gepasseerd en daarmee ziet de BV haar levenslicht. Na de oprichting worden de statuten gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarmee zijn de statuten van de BV door iedere derde opvraagbaar en dus voor iedere derde openbaar.

Vooral dat laatste aspect - namelijk de openbaarheid van de statuten en daarmee de afspraken van de oprichters van de BV - leidt ertoe dat de aandeelhouders vaak e.e.a. wensen vast te leggen in een AHO.

Aandeelhoudersovereenkomst (“AHO”)

Een AHO is een contract (zonder tussenkomst van de notaris) waarbij alleen de aandeelhouders partij zijn en waarin de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

In de AHO staan verschillende bepalingen die partijen (de aandeelhouders) met elkaar afspreken. Enkele voorbeelden:

  • Welke beslissingen moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering?Met welke meerderheid van stemmen worden bepaalde beslissingen genomen?
  • Hoe gaan partijen om met een conflict?
  • Hoe handelen partijen als één van de aandeelhouders wordt benaderd door een derde die het aandelenpakket van die betreffende aandeelhouder wil kopen (zie ook het blog Drag Along / Tag Along)?\
  • Wanneer moet een aandeelhouder zijn of haar aandelen aanbieden en tegen welke prijs (“Good leaver” / “Bad Leaver”)?

Verschillen tussen Statuten en AHO

Alle punten die in een AHO worden opgenomen kunnen uiteraard ook in de statuten worden opgenomen. Alleen verschilt het effect van sommige bepalingen, afhankelijk van het feit of de betreffende bepaling in de AHO of in de statuten wordt opgenomen. Een voorbeeld:

Als in de AHO is opgenomen dat een aandeelhouder zijn aandelen alleen mag aanbieden als aan een aantal vereisten is voldaan, kan de aandeelhouder zijn aandelen desondanks aanbieden (en met succes) overdragen aan een ander, ook al heeft de aandeelhouder niet voldaan aan de vereisten die in de AHO zijn opgenomen. De betreffende aandeelhouder pleegt dan weliswaar wanprestatie, maar de aandelen zijn wel overgedragen. Als de eisen uit het voorbeeld in de statuten worden opgenomen, kan de aandeelhouder de aandelen niet verkopen als hij of zij niet aan de gestelde eisen voldoet. De sanctie is hier geen wanprestatie, maar het feit dat de verkoop en levering van de aandelen niet plaatsvindt.

Conclusie:

De statuten zijn nodig om een BV op te richten. Het nadeel van statuten is dat ze openbaar zijn.

In de AHO kunnen de aandeelhouders uitgebreide afspraken maken, zonder dat daar de tussenkomst van de notaris voor nodig is. Bovendien is het vertrouwelijke karakter van de AHO gewaarborgd: de AHO is niet openbaar.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: