Please Wait...

Wet civielrechtelijk bestuursverbod per 1 juli 2016 van kracht

Simone van Oosterhout's picture

Het wetsvoorstel met betrekking tot het civielrechtelijk bestuursverbod is op 5 april 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 25 april 2016 is de wet civielrechtelijk bestuursverbod in het Staatsblad gepubliceerd en zullen de artikelen 106a t/m 106e in de Faillissementswet worden opgenomen. Bij koninklijk besluit van 27 mei jl. is bepaald dat de wet per 1 juli 2016 van kracht zal zijn.

Doel en reikwijdte van het bestuursverbod

Het doel van de wet is dat malafide bestuurders bij een rechtspersoon geen bestuurder of commissaris kunnen blijven of kunnen worden. Met bestuurder wordt volgens de wet ook de feitelijk leidinggevende bedoeld. Daarnaast vallen ook oud- bestuurders en oud-commissarissen onder de wet. De wet heeft dus een ruim bereik.

Het bestuursverbod

Het bestuursverbod kan door een rechtbank worden uitgesproken op verzoek van een curator of het OM. Bestuurders kunnen een bestuursverbod opgelegd krijgen van maximaal vijf jaar. Het verbod kan worden opgelegd als tijdens of in de drie jaren voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement de bestuurder aansprakelijk is of paulianeus heeft gehandeld. Het verbod kan ook worden opgelegd bij het tekortschieten in de informatie- en medewerkingsplicht ten opzichte van de curator of als de bestuurder betrokken is bij meerdere (elkaar opvolgende) faillissementen.

Een bestuurder aan wie een bestuursverbod is opgelegd, kan gedurende een bepaalde periode dan niet meer tot bestuurder of commissaris worden benoemd. Gebeurt dit toch, dan is die benoeming nietig. Gaat de bestuurder echter na de oplegging van het bestuursverbod in hoger beroep, dan wordt de beslissing van de rechtbank ‘geschorst’ en kan de bestuurder in de tussentijd toch zijn functie uitoefenen.

Publieke schandpaal

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel zal het bestuursverbod worden opgenomen en zal dus terug te vinden zijn aan wie een bestuursverbod is opgelegd. Een soort van publieke schandpaal dus. Een dergelijk systeem bestaat al langere tijd in bijvoorbeeld Engeland.

Extra middel voor de curator

De nieuwe regelgeving zou voldoende bescherming moeten bieden aan bestuurders van gefailleerde rechtspersonen die wel te goeder trouw zijn voorafgaand en tijdens het faillissement. Curatoren mogen dan ook niet zomaar een verzoek tot een bestuursverbod indienen bij de rechtbank. Volgens de Memorie van toelichting moet het bestuursverbod “een uitzonderlijke sanctie voor uitzonderlijke situaties” vormen. De positie van de curator wordt echter wel degelijk versterkt door hem een dergelijke bevoegdheid te geven. Hij dient hier dan ook zorgvuldig mee om te gaan.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: