Please Wait...

Broncode-escrow, wat is het?

Hilde Amsing's picture

De broncode escrowregeling is een overeenkomst waarbij een softwareleverancier of -distributeur en gebruiker overeenkomen dat de leverancier de broncode van een softwareproduct ten behoeve van de gebruiker deponeert bij een gespecialiseerd escrow agent. De gebruiker krijgt daarmee toegang tot de broncode indien de leverancier om enige reden niet meer in staat of bereid is het onderhoud van de software te verzorgen.

De broncode escrow levert voordelen voor zowel leverancier als afnemer. Daar waar leveranciers doorgaans niet bereid zijn om broncodes aan eindgebruikers ter beschikking te stellen, zijn ze in de regel wel bereid om deze bij een onafhankelijke derde te deponeren.

Voordelen voor de leveranciers zitten dan in het behoud van de controle over het intellectuele eigendom, maar ook het tegemoet komen aan de alleszins begrijpelijke noodzaak tot continuïteit voor de afnemer. Voor de gebruiker zitten de voordelen onder meer in het waarborgen van de continuïteit van zijn bedrijfsprocessen en het voorkomen van schade als imago- en omzetverlies als gevolg van IT-uitval.

De escrow-overeenkomst staat los van de overeenkomst tot aanschaf van de software –de SLA-, al is deze wel mee verbonden. Wat zijn de belangrijkste weetjes met betrekking tot die broncode-escrow?

Als de SLA bepaalt dat deze van rechtswege eindigt bij faillissement van de leverancier, dan is er in dat geval geen grond meer voor escrow. De hele broncode-escrow is dan een wassen neus. Het contract zelf dient dus de geldigheidsduur en –situaties te regelen! Het is om die reden ook aan te bevelen aan de afgifteprocedure ook een geschillenregeling te koppelen.

Van groot belang is ook of de escrow-regeling met de juiste partij wordt aangegaan. Soms is de houder van het Intellectueel Eigendom (IE) namelijk een andere partij, bijvoorbeeld de holding, die op haar beurt de werkmaatschappij de marketing laat doen, waarmee dan weer de SLA is gesloten. Het is dus zaak helder te krijgen wie de rechten op de IE heeft ten behoeve van de broncode-escrow

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: