Welkom...

Wanprestatie, nakoming en schadevergoeding

Home » Blog » Wanprestatie, nakoming en schadevergoeding
afbeelding van Simone van Oosterhout

Wanprestatie

Wat kunt u doen als uw contractspartij zijn verplichten niet nakomt? Uw contractspartij schiet tekort en pleegt, zoals dat juridisch heet, wanprestatie. U kunt dan recht hebben op schadevergoeding. In artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek staat onder welke voorwaarden u, als schuldeiser, recht op hebt een schadevergoeding van uw contractspartij, de schuldenaar:

“Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.”

Toerekenbaarheid tekortkoming

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een tekortkoming die de schuldenaar wel kan worden toegerekend en een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Een tekortkomingen die de schuldenaar niet kan worden toegerekend zijn bijvoorbeeld situaties die te wijten zijn aan overmacht. Dit kan bijvoorbeeld een natuurramp zijn.

Een tekortkoming die wel toe te rekenen is aan de schuldenaar, verplicht de schuldenaar tot schadevergoeding. Als het blijvend onmogelijk is om alsnog na te komen, bijvoorbeeld wanneer het product niet langer bestaat, ontstaat er direct een verplichting om de ontstane schade te vergoeden. Mocht de schuldenaar nog kunnen nakomen, dus hij kan het product of de dienst nog steeds leveren, dan ontstaat het recht op vergoeding pas wanneer de schuldenaar in verzuim komt te verkeren.

Ingebrekestelling en verzuim

Om in verzuim te komen verkeren is een ingebrekestelling vereist. Dit is een schriftelijk stuk, waarin de schuldenaar een laatste redelijke termijn wordt gegeven wordt om zijn verplichting na te komen. Als de schuldenaar niet alsnog nakomt binnen de redelijke termijn, dan is hij in verzuim zodra de in de brief gestelde termijn is verstreken.

Schadevergoeding

Een schuldeiser heeft in principe recht op nakoming, maar de schuldeiser kan in plaats van nakoming ook schadevergoeding vorderen van de schuldenaar. De wanprestatie moet dan uiteraard wel toerekenbaar zijn aan de schuldenaar. Ook kan er als alsnog wordt nagekomen aanvullende schadevergoeding gevorderd worden door de schuldeiser, als er door de te late nakoming schade is ontstaan bij de schuldeiser.

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: