Welkom...

Sociaal Akkoord (april 2013)

Home » Blog » Sociaal Akkoord (april 2013)
afbeelding van Jan Gerrit Kroon

Straks altijd ontslagvergoeding verschuldigd!

De sociale partners hebben invulling gegeven aan het regeerakkoord 'Bruggen slaan'. Er blijft weinig over van het oorspronkelijke plan, dat kan de prullenbak in. Voor u zetten wij kort op een rijtje wat er nu (12 april) bekend is. Woensdag 17 april is het kamerdebat, dan zal wellicht nog meer duidelijk worden.

De bottom-line is dat er GEEN vereenvoudiging van het ontslagrecht komt en dat een werkgever straks vrijwel altijd een vergoeding verschuldigd is. En dat is een groot verschil met de huidige situatie voor het (kleine) MKB, vooral bij reorganisaties. Vooral de grote werkgevers profiteren van het nieuwe systeem!

De doelstellingen bepalen de wijzigingen van het systeem: dit zijn o.a. behoud systeem van adequate rechtsbescherming, vereen­voudiging en grotere transparantie van procedures, opheffen van de huidige ongelijke behan­deling van werknemers samenhangend met de gekozen ontslagroute, dejuridiseren zonder verlies van kwaliteit en een ontslagsysteem dat juridisch deugdelijk is.

De hoofdlijnen

Afhankelijk van de ontslagreden komt er één ontslagroute:

  •  een procedure bij UWV voor bedrijfs­economisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, en
  • een ontbindings­route bij de kantonrechter voor (andere) in de persoon gelegen redenen en bij een verstoorde arbeidsverhouding.

Dit kan worden vervangen door een procedure bij een krachtens CAO ingestelde sectorcommissie.

Bij een negatieve beslissing door het UWV (onduidelijk is nog of het om een vergunning of advies gaat) kan de werkgever de kantonrechter om ontbinding verzoeken, waarbij deze toetst aan dezelfde criteria als het UWV. Bij ontslag na een positieve beslissing van UWV kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om herstel van de arbeidsovereenkomst.
Van de beslissingen van de kantonrechter is hoger beroep en cassatie mogelijk. Dit schept lange tijd onzekerheid, en vooral ook een groot financieel risico voor de werkgever!

De opzegtermijnen blijven ongewijzigd. Ook de kantonrechter houdt met de opzegtermijn rekening. De proceduretijd bij UWV kan met de opzegtermijn worden verrekend. Bij de vaststelling van de ontbindingsdatum door de kantonrechter geldt hetzelfde. In beide gevallen resteert altijd ten minste één maand.
Bij CAO kan van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken.

Flexibele schil

Het oneigenlijk gebruik van flexibele arbeid wordt teruggedrongen. Payrolling wordt onaantrekkelijk gemaakt en de maximale uitzendduur wordt beperkt. De 3 x 3 x 3 ketenregeling wordt gewijzigd in 3 x 2 x 6 (drie contracten in twee jaar met tussenpozen van zes maanden). Bij CAO kan alleen nog worden afgeweken van de ketenregeling (maar niet van genoemde periode van zes maanden), indien het werken met tijdelijke contracten gegeven de aard van het werk noodzakelijk is, met dien verstande dat het aantal contracten ten hoogste kan worden gesteld op zes in een periode van vier jaar.

Voor tijdelijke contracten van zes maanden of korter vervalt de mogelijkheid een proeftijd overeen te komen.
De mogelijkheid tot het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract vervalt eveneens, behalve voor (te motiveren) bijzondere omstandigheden.

Ontslagvergoeding(en)

Bij één of meer dienstverbanden van in totaal twee jaar of langer (tijdelijke en vaste arbeids­contracten) betaalt de werkgever bij ontslag een (forfaitaire) transitievergoeding met een maximum van € 75.000,-, of maximaal een jaarsalaris als dat hoger is. De transitievergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste tien dienstjaren en vanaf de jaren na het tiende dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar.
Voor werknemers van 50+ geldt tot 2020 overgangsrecht. De transitievergoeding voor 50-plussers met tien dienstjaren wordt gesteld op één maand per dienstjaar boven "de vijftig", met een uitzondering voor MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers.
Bovenvermelde transitievergoeding kan worden verminderd danwel op nul worden gesteld, onder meer indien betaling van de volledige vergoeding ertoe zou leiden dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt.

De kantonrechter kan een hogere of lagere ontslagvergoeding dan bovenvermelde transitievergoeding toekennen, uitsluitend bij ernstige verwijtbaarheid of indien de situatie geheel of grotendeels te wijten is aan de ene of de andere partij. Aan deze correctie­mogelijk­heid wordt in de wet geen maximale grens gesteld.
Voor op mobiliteit en transitie gerichte scholing en andere inspanningen wordt wellicht verrekening met de ontslag­vergoeding mogelijk, zulks op basis van aanbevelingen van Stichting van de Arbeid en/of de Kring van Kantonrechters.

Al het bovenvermelde treedt op 1 januari 2016 in werking. De zittingstermijn van het huidige kabinet loopt af op 5 november 2016...

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: